Arbeidsplan 2019/2020

Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2019 til landsmøtet 2020.

Arbeidsplankomiteen har bestått av Gaute Eiterjord (Natur og Ungdom), Roar Jørgensen (Senja lokallag) og Natalia Tyse (Bergen lokallag).
Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Landsstyret kan hente inn kompetanse utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen. Arbeidsplanen gjennomføres i den grad økonomien tillater det.

Bakgrunn

Helt siden oppstarten av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har organisasjonen vært avgjørende for å vise frem både lokal og nasjonal motstand mot åpningen av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for petroleumsaktivitet. Som partipolitisk uavhengig favner Folkeaksjonen bredt, og har støttespillere i alle de politiske partiene. Med flere tusen medlemmer og lokallag over hele landet er Folkeaksjonen en viktig aktør for å fremme den folkelige motstanden mot å konsekvensutrede disse områdene og en arena som gir mulighet for folk flest til å engasjere seg.  

Siden 2009 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at LoVeSe fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet. I 2019 fyller Folkeaksjonen 10 år. Under den rødgrønne regjeringa (2005 til 2013) sørget SV og SP for en avtale med AP. I 2013 inngikk KrF og Venstre en tilsvarende avtale med regjeringspartiene H og FrP. Denne avtale er videreført i regjeringsavtalen for sittende regjeringen bestående av H. Frp og V. 

Arbeiderpartiet sa på sitt landsmøte i 2019 nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja som betyr at stortingsflertallet ikke lenger vil åpne området. Men fremdeles vil ikke Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Frp eller Høyre ha varige oljefrie områder. Likevel betyr vedtaket til Arbeiderpartiet at området er sikret, og det er en stor seier for naturen, fiskeriene, folket og framtida - og Folkeaksjonen.  

Kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 er også en viktig anledning til å sette saken vår på dagsorden, få valgt inn politikere som støtter vårt syn i kommunestyrer og få flere lokale vedtak mot oljeboring. 

Hovedmål

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for varig vern mot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms II). 

Delmål for landsmøteperioden 2019-2020

 1. Øke medlemstallet og aktivisere flere medlemmer 

 1. Flere og mer aktive lokallag 

 1. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vedtar å gå inn for varige oljefrie områder i neste stortingsprogram 

 1. Unge Høyre går inn for varige oljefrie områder på landsmøtet i 2020 

 1. Løfte saken i kommune- og fylkestingsvalget 2019, og sikre flere vedtak i kommunestyrer og fylkesting for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

 1. Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt 
  Lofoten, Vesterålen og Senja, gjennom samarbeid med fagforeninger, fiskeriene, næringsliv, næringsorganisasjoner og organisasjoner i andre land 

Strategi

Gjennom å synliggjøre det store lokale, nasjonale og internasjonale engasjementet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, vil Folkeaksjonen arbeide for at stortinget gjør vedtak som gir området varig vern mot petroleumsvirksomhet. 

Av stortingspartiene sier Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt nei til å åpne LoVeSe for petroleumsaktivitet.  

Samtidig har AP og Senterpartiet ikke vedtak om varige oljefrie områder, bare nei til konsekvensutredning. Det blir viktig å holde kontakt med støttespillerne våre i AP og Senterpartiet slik at de på landsmøtene i 2021 kan vedta et stortingsprogram som går inn for varige oljefrie områder. Det blir viktig for Folkeaksjonen å få fram at et varig oljefritt område ikke hindrer fiskeri, reiseliv, havbruk og annen næringsvirksomhet, bare petroleumsvirksomhet. I forbindelse med den historiske seieren i AP vil vi synliggjøre hva statusen som oljefritt område kan brukes til for fornybar næringsutvikling og relatere det til slagordet “Leve havet!” 

I Unge Høyre er det en økende motstand mot oljeboring. Folkeaksjonen vil samarbeide med støttespillerne våre i Unge Høyre frem mot landsmøtet i 2020, slik at de vedtar å gå inn for et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.  

En sterk organisasjon er avgjørende for å synliggjøre det nasjonale engasjementet.  

I kommende periode har Folkeaksjonen som mål å etablere flere nye lokallag og øke antall medlemmer. Gjennom lokale og nasjonale markeringer, tilrettelegging for samarbeid og utveksling av informasjon mellom lokallag, kan organisasjonen styrke samhold og slagkraft. 

Ved endringer i samarbeidsavtale mellom partiene må arbeidsplanen for landsmøteperioden revurderes. Landsmøtet gir landsstyret mandat til å vurdere hvordan dette eventuelt skal behandles. 

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

Med utgangspunkt i hovedmål og delmål skal organisasjonens hovedstrategi være:

 • Å være synlig lokalt og nasjonalt 

 • Å støtte opp om arbeidet i lokallagene

For å nå disse målene skal Folkeaksjonen sentralt sørge for følgende:

Informasjon - media

 • Videreutvikle og styrke aktiviteten på sosiale media  

 • Oppdatere og vedlikeholde nettsiden folkeaksjonen.no og oljefrittfakta.net 

 • Sørge for jevnlig og oppdatert informasjon til lokallag 

 • Synliggjøre for medlemmer og lokallag hva organisasjonen gjør lokalt 

 • Være tilstede og promotere Folkeaksjonen på fiskerimesser og i viktige fiskerihavner under skreifisket og dele ut vimpler 

 • Være synlig i lokal og nasjonal media 

 • Være synlig med annonser på lokalradioer i regionen 

Politisk aktivitet

 • Holde kontakt med og besøke våre støttepartier på Stortinget og fylkesting 

 • Holde kontakt med og bistå fylkeslag i Unge Høyre som er enig med oss slik at landsmøtet til Unge Høyre gjør et godt vedtak i 2020 

 • Løfte saken i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2019, gjennom å kartlegge lokale partiers standpunkt og jobbe for flere lokale vedtak i kommunestyrer mot oljeboring 

 • Samarbeide med AUF, Senterungdommen og meningsfeller i AP og Senterpartiet om varige oljefrie områder 

 • Bidra med informasjon og argumentasjon til de deler av fagbevegelsen som støtter vår sak for å sikre et godt vedtak på LO-kongressen 2021 

 • Være til stede med stand på sommerleirene til AUF, Senterungdommen og Unge Høyre 

 • Følge og gi innspill til prosessen med revidering av forvaltningsplan for Lofoten-Barentshavet med mål om å etablere et varig oljefritt område i Lofoten, Vesterålen og Senja 

 • Sammenstille kunnskap om hvordan vi har arbeidet med saken og fått gjennomslag, og dele denne med lignende aksjoner som tar kontakt 

 • Ha faste rutiner for å følge med på og hindre seismikkskyting og andre aktiviteter som går ut over de bærekraftige maritime næringene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette kan også være aktiviteter i tilgrensende områder.  

Støtte lokallagene

 • Forbedre kontakten mellom lokallag og aktive, og vise bedre fram den lokale aktiviteten 

 • Informere om muligheten til å søke økonomisk støtte til lokal aktivitet 

 • Organisere nasjonale fellesmarkeringer som Vardebrenning i mars og deltagelse i 1.mai arrangement 

 • Sørge for tilstrekkelig materiell i nettbutikk og til lokallag etter behov 

 • Oppfordre og bidra med hjelp til lokale arrangement. For eksempel ”Fæst førr fesken” 

 • Gjennomføre en vervekampanje 

 • Lage en ressursbank på nettsida til lokallag med aksjonsideer, plakater, flyers, home-party, argumentasjonsark og foredrag 

 • Arrangere lokallagssamling med skolering og verksteder, i forbindelse med landsmøtet 

 • Arrangere landsmøte på våren 2020 

 • Utarbeide oppdatert presentasjon om Folkeaksjonen og vårt arbeid til bruk for lokallagene 

Folkeaksjonens økonomi er svært avhengig av årlig tilskudd fra Miljø- og klimadepartement. «Dette tilskuddet blir fastsatt blant anna ut fra ei vurdering av organisasjonene sitt aktivitetsnivå, alternativ finansiering samt medlemstall. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene tilfredsstiller kriteriene for å ta imot støtte.» (Sitat fra statsbudsjettet) 

Folkeaksjonen har mottatt slik støtte de siste fire årene, og er tildelt 1 803 850 kroner for 2019. I 2018 mottok vi 1,8 millioner kroner. Dette betyr at lokallagenes aktivitet er den viktigste forutsetningen, også økonomisk, for å holde trykket oppe for et oljefritt LoVeSe. 

Lokallagene har ansvar for følgende:

 • Folkeaksjonens lokallag avholder årsmøter i løpet av januar/februar. Årsmelding sendes Folkeaksjonens leder innen 1. mars 2020 

 • Planlegge aktivitet i laget for neste halvår/år (årshjul) 

 • Arrangere vardebrenning på oppsatt dato 

 • Verve nye medlemmer 

 • Holde kontakt med lokalpolitikere i relevante partier, særlig fram mot lokalvalget 2019