Vedtekter for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Sist behandlet 04.06.2016. 


Navn

Organisasjonens navn er Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Formål

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en landsomfattende folkeaksjon som arbeider for å hindre at de kystnære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for olje- eller gassvirksomhet (Nordland VI og VII, og Troms II).

Dette omfatter også all undersøkelse og kartlegging av mulige petroleumsforekomster (seismikk, m.m.) som kan påvirke natur, økologi og de fornybare ressursene på en negativ måte.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en ideell organisasjon.

Medlemskap

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en medlemsorganisasjon med individuelt medlemskap. Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig. Som utmeldt er også å betrakte medlemmer som unnlater å fornye medlemskapet etter to kontingentkrav og etterfølgende purringer. Kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret.

Barn under 12 år må ha samtykke fra minst en av sine foresatte for å tegne medlemskap.

Medlemsregisteret driftes sentralt. Lokallagsleder får opplysninger om medlemmer i sitt lokallag ved forespørsel.

Landsmøtet

Landsmøtet er Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sitt høyeste organ og avholdes hvert år.

Landsmøtet består av medlemmene i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og landsstyret.

Landsstyret har stemmerett på landsmøte i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og regnskap.

Landsmøtet velger landsstyre, leder velges ved særskilt valg. Landsmøte velger valgkomité. Landsmøte behandler plattform, årsmelding, regnskap, vedtar budsjett og overordna arbeidsplaner etter forslag fra landsstyret, andre saker som er foreslått av landsstyret, samt forslag til saker som har kommet inn fra lokallag. Fristen for å fremme saker til landsmøtet er 3 uker før møtet. Frist for endringsforslag til politisk plattform og vedtekter er senest 3 uker før møtet.

Landsmøtet skal innkalles av landsstyret med minst 6 ukers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst 2 uker før landsmøtet.

Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av et flertall i landsstyret eller etter krav fra minst 1/3 av lokallagene.

Landsstyret

Landsstyret leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mellom landsmøtene. Landsstyret består av 5 – 7 medlemmer og minst 5 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Minst halvparten av de faste medlemmene skal ved valg ha fast bopel i Lofoten/Vesterålen/ Senja. Det skal tilstrebes balansert sammensetning angående kjønn, yrkesmessig bakgrunn og alder. Hele styret velges for ett år av gangen. Samme retningslinjer som for styret, skal også gjelde varamedlemmer (med unntak av geografikravet). Foruten valg av leder, konstituerer styret seg sjøl.

Landsstyret er ansvarlig for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sin drift. De følger opp de vedtak landsmøtet gjør. Landsstyret innkalles så ofte leder, nestleder eller minst halvparten av det øvrige landsstyret finner det nødvendig.

Landsstyret er beslutningsdyktig når halvparten av styret inkludert enten leder eller nestleder er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har leder/ nestleder dobbeltstemme.

Lokallagene

Landsstyret oppretter/godkjenner lokallag når det er grunnlag for det. Alle medlemmer registrert innenfor et lokallags geografiske område er medlem av dette lokallaget.

Et lokallag består av minimum 3 medlemmer med bostedsadresse innafor et avgrensa geografisk område. Lokallagene betegnes etter felles mal som <STEDSNAVN> lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Lokallagene er bundet av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sine vedtekter. Årsmøte er lokallagets høyeste organ og skal avholdes minst en gang årlig. Innkalling til årsmøtet skal sendes alle medlemmer av lokallaget. Lokallagene skal føre regnskap dersom laget disponerer over økonomiske midler.

Økonomi

All kontingent skal inn på konto som disponeres av landsstyret.

Ansettelser

Ansettelser til stillinger som skal dekkes gjennom det sentrale budsjettet, gjøres av landsstyret.

Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres med to tredels flertall på landsmøtet, der avholdende stemmer telles som avgitt mot forslaget. Vedtatte endringer i vedtektene trer i kraft når landsmøtet heves.

Oppløsning

Oppløsning av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avgjøres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må sendes ut med sakspapirene. Eventuelle gjenværende midler skal disponeres til et formål som er i samsvar med Folkeaksjonens hovedformål. Landsmøtet avgjør innenfor denne rammen hva pengene skal brukes til.