Uttalelse fra Nordland Fylkes Fiskarlags årsmøte

Vi gjengir her innholdet i dagens brev fra Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag, som har blitt sendt til Storting og departement. Landets viktigste næring prøver på denne måten nok en gang å vekke myndighetene opp til virkeligheten.

PETROLEUMSVIRKSOMHET UTENFOR LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA


Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt årsmøte i dagene 21. - 22. sept. 2017 og årsmøtet uttalte følgende om petroleumsvirksomheten i Lofoten, Vesterålen og Senja:

"Om holdningen til petroleumsvirksomhet utenfor LoVeSe

Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag har merket seg at diskusjonen om eventuell petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har tatt seg opp i forbindelse med årets stortingsvalg. Årsmøtet vil i denne sammenheng - atter en gang - understreke at en går sterkt imot at disse havområdene (Nordland VI, Nordland VII og Troms Il) åpnes for denne typen aktivitet. Det har over lang tid vært Nordland Fylkes Fiskarlags klare vurdering at hensynet til fiskeriaktiviteten og havmiljøet tilsier at det ikke er mulig å få til en sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet i disse områdene. Erfaringene fra seismikkskytingene i Nordland VII og Troms Il i 2007, 2008 og 2009 (da myndighetene la stor vekt på å forsøke å få til en «sameksistens») viser tydelig at fiskerinæringa blir påført betydelige ulemper som følge av slik virksomhet.

Om regjeringsforhandlingene og sonderingene i etterkant av stortingsvalget

Når det nå i ukene framover skal forhandles om et nytt regjeringsgrunnlag, ber årsmøtet om at hensynet til de fornybare ressursene i Lo VeSe-regionen blir tillagt avgjørende vekt og at dette kommer eksplisitt til uttrykk i en ny politisk avtale eller i form av et nytt regjeringsdokument. Årsmøtet vil henstille til samtlige politikere og partier som arbeider for å holde fiskefeltene utenfor LoVeSe fri for oljeaktiviteter - stå på for å få fullt gjennomslag i denne viktige saken.

Om konsekvensutredning og videre kunnskapsinnhenting

Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag vil også poengtere at en er motstandere av en konsekvensutredning etter petroleumsloven§ 3-1 av områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms Il samt uåpnede deler av Nordland V. Begrunnelsen er at en slik utredning er en del av den juridiske åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i nye havområder. En prosess med konsekvensutredning etter petroleumsloven har som klart siktemål at det legges fram en åpningsmelding til Stortinget (jf. Forskrift til lov om petroleums-virksomhet, kapittel 2a -§6d). En konsekvensutredningsprosess med basis i petroleumsloven ivaretar heller ikke intensjonen som er nedfelt i naturmangfoldloven om å drive en moderne, økosystembasert og helhetlig forvaltning av havområdene - der det å vurdere samlet påvirkning fra menneskelige aktiviteter på det marine økosystemet, utgjør et helt grunnleggende styringsprinsipp.

Steinar Jonassen
Nordland Fylkes Fiskarlag

Årsmøtet mener at et eventuelt videre arbeid med kunnskapsinnhenting og sammenstilling av fakta om de forannevnte områdene må foregå innenfor rammene av forvaltningsplanregimet - eller andre prosesser som er helt uten bindinger til petroleumsloven § 3-1. Årsmøtet viser dessuten til det enorme kunnskapsgrunnlaget som foreligger i dag knyttet til disse områdene, og som støtter opp om at petroleumsaktivitet i Nordland VI, Nordland VII og Troms II ikke vil være forsvarlig og heller ikke i tråd med føre-var-prinsippet.

Årsmøtet vil samtidig oppfordre partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om å skrinlegge sin iver etter å åpne disse områdene for oljeaktiviteter. Spesielt anmodes det om at Arbeiderpartiet og delvis Høyre slutter å dekke seg bak et falskt behov for «mer kunnskap» i dette spørsmålet. Den «nye» kunnskapen som disse aktørene etterlyser, foreligger allerede i stor grad i dag, og skulle noe vise seg å mangle, kan kunnskapshull uten problemer tettes gjennom andre faglige prosesser som ikke er regulert av petroleumslovens åpningsparagraf."