Spørsmål og svar om nedleggelsen

Folkeaksjonen har oppnådd en historisk seier og skal derfor legges ned. Er det noe du lurer på i forbindelse med nedleggelsen? I denne oversikten finner du kanskje svaret! 

Det er svært sjeldent at en folkelig bevegelse som vår får så stort gjennomslag som vi har fått. Enda sjeldnere er det kanskje at organisasjoner legges ned fordi formålet er oppnådd. Derfor er det naturlig at mange har spørsmål. Om du ikke finner svar her kan du kontakte oss på post@folkeaksjonen.no.  

Nedenfor finner du spørsmål og svar i to kategorier. Trykker du på et av spørsmålene i den innledende oversikten havner du på rett plass i teksten. 

Spørsmål om Folkeaksjonen, nedleggelse og politikk: 

Spørsmål om organisasjon, medlemskap og aktivisme: 

 

Spørsmål om Folkeaksjonen, nedleggelse og politikk: 

Hvorfor skal Folkeaksjonen legges ned? 

Folkeaksjonen er en av få organisasjoner som kan slå fast at formålet vårt er oppnådd. Lofoten, Vesterålen og Senja er og kommer til å fortsette å være oljefritt. Det er vi strålende fornøyd med! 

En rekke, gjentatte regjeringserklæringer har sørget for et fortsatt oljefritt LoVeSe. Samtidig har motstanden mot olje- og gassvirksomhet økt i befolkninga, blant de politiske partiene og i organisasjons- og næringsliv. Motstandere og støttespillere har beveget seg videre, og oljedebatten handler nå om Barentshavet, utvinningstempo og avvikling eller utvikling. De aller fleste ser på LoVeSe-saken som avgjort og avklart. En åpning av LoVeSe er i dag uaktuelt, urealistisk og politisk umulig - heldigvis! 

Det at Folkeaksjonen har klart å samle mennesker og organisasjoner med ulike interesser og standpunkt til en samlet folkelig bevegelse, skyldes blant annet at vi har arbeidet ad hoc - med én sak og mot ett mål. Når vi nå har oppnådd målet vi satt oss da Folkeaksjonen ble opprettet i 2009, mener vi det er rett å legge oss ned. Men før den tid skal seieren feires!

Hva mener vi med evig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja? 

Kampen om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har pågått lenge. Gang etter gang har vi som ønsker et oljefritt LoVeSe kommet seirende ut. Gjennom flerfoldige valgkamper, lokalvalg og regjeringsskifter har saken styrket sin stilling - både lokalt og nasjonalt. Valgene i 2009, 2013, 2017 og 2021 har alle endt med regjeringserklæringer som har beskyttet områdene mot olje - og gassvirksomhet. Aldri før har så mange vært for et oljefritt LoVeSe og aldri før har oljeforkjemperne vært færre og så lavmælte.   

Saken står utrolig sterkt i befolkninga - både regionalt og nasjonalt. I 2016 var kun i underkant av en tredjedel av nordlendinger positiv til oljevirksomhet, og det er ingenting som tyder på at flere er positive i dag. Det siste tiåret har mange regionale politikere snudd i saken. I 2016 gikk Vågan kommunestyre, som det siste i Lofoten, bort fra sitt ønske om å sette i gang en åpningsprosess (en såkalt konsekvensutredning etter petroleumsloven). Det var også av stor betydning at alle Arbeiderpartiets fylkeslag i Nord-Norge endte med å være mot en åpningsprosess i 2018. Også nasjonalt har motstanden økt. I meningsmålinger utført av Medborgerpanelet ved UiB steg andelen som var postive til et oljefritt LoVeSe fra 50% i 2014 til 58% i 2017. I 2022 fant Medborgerpanelet at dette hadde økt til 62%

På et politisk plan var det meget avgjørende at Arbeiderpartiets landsmøte snudde i saken i 2019. Unge Høyre og flere store fylkeslag i Høyre har tatt standpunkt for et oljefritt LoVeSe. Støtten til saken vår på Stortinget har økt betraktelig fra oppstarten i 2009 fram til i dag. 

Et oljefritt LoVeSe ligger manges hjerte nært og saken har vært høyt prioritert av partier, miljøbevegelsen og ulike organisasjoner. Saken er på mange måter blitt et symbol på beskyttelse av sårbar natur, ivaretakelsen av fiskerinæringa og kamp mot klimaendringer. Derfor har oljefritt LoVeSe en veldig sterk posisjon i det norske samfunnet. 

I en oljedebatt som til tider dreier seg mest om utvinningstempo, letestans og klimapåvirkning, er det vanskelig å se for seg en åpning av LoVeSe. En åpning vil gå på akkord med Norges klimamål. En eventuell åpning av LoVeSe vil kreve en så stor politisk omdreining og vil møte så stor folkelig motstand, at vi anser det som nærmest umulig. Derfor sier vi nå evig oljefritt. 

Her kan du lese mer om hvorfor vi er trygge på seieren og beslutningen om å legge ned Folkeaksjonen. 

Hvor står saken politisk i dag? 

I dag er det bred støtte for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja - i befolkninga, på 
Stortinget og i kommunestyrene i regionen. Partiene Rødt, Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, Kristelig folkeparti og Venstre støtter alle saken vår. I tillegg er det av ungdomspartiene kun Fremskrittspartiets Ungdom som er for åpning av områdene, etter at Unge Høyre gikk inn for oljefritt LoVeSe i 2021. 

Det at Arbeiderpartiet gikk inn for oljefritt LoVeSe på landsmøtet sitt i 2019, var et avgjørende steg mot seier i saken. Et annet tegn på at saken er avgjort er endrede standpunkt til spørsmålet i fagbevegelsen. I 2022 vedtok LO-kongressen et oljekompromiss som slo fast at nye olje- og gassfelt må være “økonomisk og klimamessig bærekraftige”, og at deler av ressursene på sokkelen derfor må bli liggende urørt. I etterkant uttalte Fellesforbundet, som ønsker åpning, at de ikke vil ta noen omkamper om oljeutvinning i LoVeSe.  
 
Under valgkampen i 2021 var det tydelig at saken var avgjort og at det politiske Norge stort sett hadde gått videre til andre spørsmål. Debatter om olje- og miljøpolitikk handlet om andre ting enn LoVeSe. 

Hvorfor holder vi på helt fram til folkefesten 5.august 2023? 

Hovedgrunnen til at Folkeaksjonen holder på helt fram til august 2023 er at en så unik og historisk seier fortjener å dokumenteres og feires! 

I månedene fram mot folkefesten i Kabelvåg 5.august skal vi sette fokus på kunnskap om hav, økosystemer, fisk, sårbar natur og klima, som ligger til grunn for standpunktet vårt. Folkeaksjonen skal også vise fram vår historie og seier, slik at det kan gi inspirasjon til andre og skape langvarige ringvirkninger. Gjennom kampen for et oljefritt LoVeSe har det blitt tydelig at stadig flere ønsker seg en bærekraftig og bedre miljø-, ressurs- og fiskeripolitikk - det ønsker vi å synliggjøre før vi legges ned. I løpet av de neste månedene iverksettes flere prosjekter, som blant annet vil resultere i en bokutgivelse og en serie videoer.  

Det er også mye som skal ordnes administrativt ved en nedleggelse. Administrative og økonomiske forhold skal avsluttes på en skikkelig måte. Det som skal spares på til ettertida skal sorteres og arkiveres. Dette trenger organisasjonen litt tid for å ordne. 

Hva betyr seieren vår og et oljefritt LoVeSe for regionen, Norge og verden? 

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er noe som veldig mange setter stor pris på. Siden etableringa av Folkeaksjonen i 2009 har oppslutninga rundt våre krav økt jevnt og trutt. Utallige enkeltpersoner, organisasjoner, næringsaktører og andre har vist sin støtte til og deltatt i kampen for ei oljefri framtid. 

Mange som driver bærekraftig næringsvirksomhet i regionen er avhengig av et oljefritt LoVeSe. Folkeaksjonens kampanje “den oljefrie kontinentalsokkel” viser fram et mangfold av næringsaktører som støtter saken. Gjennom kampanjen fikk bedrifter og organisasjoner mulighet til å søke om ei Leve Havet-blokk og gi sin begrunnelse for ei oljefri framtid. Les bedriftenes bidrag her.

For fiskerinæringa gir et oljefritt LoVeSe bedre muligheter til å drive bærekraftig matproduksjon langt inn i framtida. Arbeidsplassene og maten fiskeriene genererer er viktig for regionen og verden. 

I tillegg til matproduksjon og beskyttelse av verdifulle naturverdier, har seieren stor betydning for den generelle klima- og miljøkampen. En samlet oljelobby og deres allierte i politikken satte inn mye ressurser for å åpne opp for olje- og gassvirksomhet i det oljefrie området utenfor LoVeSe. Likevel klarte vi, en ad-hoc folkebevegelse, å få opinion og politikere på vår side og stoppe planene. Det er svært sjeldent, og kan være et inspirerende eksempel for andre folkebevegelser som står i lignende kamper. 

Klimaforskningen og målsetningene som har kommet gjennom FNs klimaforhandlinger, har tydeliggjort at store deler av verdens olje- og gassressurser er nødt til å bli liggende om man skal hindre farlige klimaendringer. Et oljefritt LoVeSe sparer verden for betydelige klimagassutslipp og er en nødvendighet hvis man skal hindre farlige klimaendringer. 

Hvordan klarte Folkeaksjonen å holde områdene oljefrie? 

Folkeaksjonen ble grunnlagt i 2009, da Vesterålsaksjonen og Lofotaksjonen slo seg sammen. Gjennom årene har det blitt lagt ned en enorm innsats i å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fri for petroleumsvirksomhet. I Folkeaksjonen har mennesker, ideer og kunnskap fra ulike deler av samfunnet møttes til felles innsats for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Ènsaksprinsippet, bred alliansebygging, et tydelig fokus på kunnskap og kreativitet har vært del av oppskriften på suksess. 

Folkeaksjonen har mobilisert tusenvis av aksjonister, fiskere, politikere, ungdommer, næringslivsaktører, organisasjoner og vanlige folk, som alle har bidratt til å holde noen av Norges mest sårbare havområde fri for petroleumsvirksomhet. I over 12 år har Folkeaksjonen gjennomført vardebrenninger over hele landet, folkefester, landsmøter, lokallagssamlinger og andre ulike faglige og festlige arrangementer. 

Vi har møtt politikere på Stortinget, deltatt på utallige møter, skrevet mediesaker, hatt kampanjer i sosiale medier, kommet med innspill til politiske dokumenter, bidratt til kunnskapsinnhenting og samarbeidet med næringslivet, frivillig organisasjoner og forskningsmiljøer. Ikke minst har vi vært tilstede og nådd ut til folk i regionen - på torg, møter, kaier og ute på havet. Organisasjonen har hele veien vokst og i 2021 var vi over 7.000 medlemmer!

Hva skjer etter nedleggelsen? 

Etter at Folkeaksjonen legges ned vil det naturlig nok ikke skje så mye. Men vi håper likevel at mange som har engasjert seg i eller har blitt inspirert av aksjonen fortsetter å være engasjert på vegne av naturen, klimaet og fiskeriene. 

Informasjon om og arven etter Folkeaksjonen vil naturligvis ha et videre liv etter nedleggelsen. Vi skal fram mot nedleggelsen jobbe mye med hvordan informasjon skal bevares, presenteres og tilgjengeliggjøres. Folkeaksjonister og menneskene de har informert og inspirert vil helt sikkert fortsette å tale havets og framtidas sak - på mange ulike vis! 

Hvordan påvirker krigen i Ukraina og energikrisa i Europa LoVeSe-saken? 

Det korte svaret er at vi mener dette ikke påvirker saken vår.  

Krigen i Ukraina har hatt stor innvirkning på energitilførselen og strømmarkedet i Europa. Det merkes både i strømmarkedet og i debatten om olje, gass og det grønne skiftet. Selv om noen aktører prøver å dra frem en fremtidig åpning for olje og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja som et alternativ, viser både historien og dagens politiske situasjon at dette er uaktuelt, og ikke en god langsiktig løsning på våre kortsiktige problemer. En eventuell utbygging vil ta svært lang tid og kan ikke brukes for å løse Europas pågående energikrise. Gass fra LoVeSe i 2040 hjelper ikke EU i 2023. 

Nå for tiden blir stabile gassleveranser fra Norge trukket fram som en viktig del av den kortsiktige løsningen på Europas energimangel. Dette er snakk om allerede åpnede og operative felt, ikke uoppnåde områder det sterk og bred folkelig og politisk oppslutning om at skal holdes oljefrie. 

For Folkeaksjonen er det også avgjørende at EU i et langsiktig perspektiv ønsker å bli mer, ikke mindre, uavhengig av import av fossil energi. Slikt sett er ikke gass fra LoVeSe, som først vil kunne eksporteres om mange år, noen god løsning for EU. 

 

Spørsmål om organisasjon, medlemskap og aktivisme: 

Hva skjer med Folkeaksjonens penger etter nedleggelsen? 

Etter en oppstart med begrensede midler har Folkeaksjonen bygget opp en stabil økonomi. I 2023 skal vi ikke søke statsstøtte, både fordi vi skal legge ned organisasjonen og fordi det praktiske rundt rapportering på midlene o.l. ville vært utfordrende. Vi vil heller ikke kreve inn medlemskontingent i 2023. 

Det som er igjen av Folkeaksjonens midler i august 2023, skal i tråd med våre vedtekter gå til én eller flere aktører som er forenlig med Folkeaksjonens formål. Fordelinga av disse midlene bestemmes på det ekstraordinære landsmøtet, som avholdes digitalt 18. mars 2023. 

Hvordan ble nedleggelsen vedtatt? 

På landsmøtet i 2021 ble det vedtatt at en framtidskomite skulle undersøke og vurdere ulike alternativer for Folkeaksjonens framtid fram til neste landsmøte. Framtidskomiteen bestod av Silje Lundberg (Oslo), Christoffer Ellingsen (Sortland), Daniel Weiss (Bodø) og Therese Woie (Tromsø), som alle har vært viktige bidragsytere i Folkeaksjonen. Basert på en medlemsundersøkelse, innspill fra nasjonal lokallagssamling og samtaler med lokallag, tillitsvalgte og samarbeidspartnere, utarbeidet framtidskomiteen en rapport som anbefalte nedleggelse.

Et flertall i landsstyret gikk også inn for nedleggelse, og innstilte på et slikt alternativ til landsmøtet. Mindretallet forberedte et forslag til videreførelse. På landsmøtet 18.juni ble det fremmet tre forslag i saken om Folkeaksjonens framtid - ett om nedleggelse og to om ulike former for videreføring. Forslaget om nedleggelse ble vedtatt med mer enn ⅔-dels flertall, slik vedtektene krever. 

Landsmøtetvedtaket innebærer at det vil bli arrangert et siste, ekstraordinært landsmøte 18.mars 2023. 

Hvor lenge varer medlemskapet mitt? 

De som er medlemmer ved overgangen til 2023 teller som medlemmer fram til nedleggelsen i august 2023, også uten å betale medlemskontingent for 2023. 

Hvis du ikke har betalt medlemskontingent i løpet av 2021 eller 2022, vil medlemskapet ditt avsluttes 31.12.2022, i tråd med våre vedtekter.  

Har du betalt kontingent i enten 2021 eller 2022, vil du fortsatt stå som medlem i 2023, så lenge du ikke selv melder deg ut. 

Skal jeg betale kontingent i 2023? 

Nei, du trenger ikke å betale medlemskontingent i 2023. Vi kommer ikke til å sende ut kontingentkrav slik vi pleier. 

Unntaket er om du skal ha stemmerett på det ekstraordinære landsmøtet og ikke har betalt medlemskontingent i verken 2021 eller 2022. Du vil da kunne betale i 2023 for å få gyldig medlemskap og stemmerett på møtet. 

Hvordan kan jeg fortsette mitt engasjement for LoVeSe og havet? 

Folkeaksjonen gir seg ikke helt enda. En rekke prosjekter er satt i gang for å bevare vår historie, markere seieren og gi inspirasjon og ringvirkninger til lignende bevegelser i andre miljøkamper. 

I løpet av de kommende månedene skal historier, minner og materiell fra vår historie samles inn og vises fram. Bevaringa av historien gjennomføres blant annet gjennom et samarbeid med Riksarkivet. En videokampanje og et bokprosjekt er blant flere aktiviteter som skal vise fram historien og inspirere til framtidig aktivisme. 

Har du bidrag eller ideer? Send oss en mail på post@folkeaksjonen.no.   

Sist men ikke minst, skal mange års kamp for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja kulminere i en stor folkefest i Kabelvåg 5.august 2022, hvor vi fyller torget med musikk og fest! Det blir lokal mat, kunstutstilling, aktiviteter for barn, konserter fra kjente norske artister og mye mer. Vi håper du vil ta turen! 

Vi har hatt en rekke gode samarbeidspartnere og allierte på veien fram mot seier. Mange av disse trenger og ønsker seg flere medlemmer, bidragsytere og støttespillere. Enten du er med i en organisasjon eller ikke håper vi at du fortsetter ditt engasjement for havet, naturen og framtida! Det er det både muligheter og behov for. 

Jeg er aktiv i et lokallag, hva skal jeg gjøre nå? 

Lokallagene og lokallagsstyrene er en viktig del av Folkeaksjonen. Fram mot nedleggelsen kan du som tillitsvalgt bidra med å spre informasjon til medlemmer og støttespillere, organisere arrangementer lokalt og være med på å mobilisere til Folkeaksjonens siste folkefest 5.august. 

Siden vi ikke skal søke statsstøtte for 2023, er det ikke avgjørende at lokallagene arrangerer årsmøte. Men det kan likevel være hensiktsmessig å arrangere møte, for eksempel for å diskutere seiersmarkeringer og ta stilling til det som skal vedtas på det ekstraordinære landsmøtet. 
 
Når Folkeaksjonen legges ned 5.august 2023 slutter også lokallagene å være lokallag av Folkeaksjonen. Hvis dere ønsker å fortsette aktiviteten og engasjementet, må dere gjøre det på egenhånd og med et annet navn. 

Om du trenger kontaktinformasjon til medlemmene i ditt lokallag, ta kontakt med medlemssekretær Ola på medlem@folkeaksjonen.no. 

Vi håper også at mange tillitsvalgte og lokallagsmedlemmer ønsker å delta på det ekstraordinære landsmøtet, som arrangeres digitalt 18.mars. På det ekstraordinære landsmøtet er hovedformålet å vedta fordelingen av Folkeaksjonens gjenværende midler. Alle tellende medlemmer er velkomne og har tale- og stemmerett på landsmøtet. Alle tellende medlemmer er velkommen og har stemmerett på landsmøtet. 

Hvordan kan jeg bidra fram til nedleggelsen? 

Det er viktig at så mange som mulig får med seg at saken er avgjort og at vi har sikret et evig oljefritt LoVeSe. Om vi er mange som sammen viser hvor viktig og positivt det er at området nå forblir oljefritt, så er det med på å øke betydningen og ringvirkningen av seieren. 

Du kan bidra ved å:

  • Arrangere et møte eller arrangement sammen med ditt lokallag 
  • Skrive og dele erfaringer og kunnskap fra kampen for et oljefritt LoVeSe. Det er relevant for framtida, selv om Folkeaksjonen legges ned
  • Ta initiativ til markeringer for eller monumenter over et evig oljefritt LoVeSe
  • Ta kontakt med sekretariatet på post@folkeaksjonen.no, for å dele eller få hjelp til gjennomføring av en idé

Når avholdes ekstraordinært landsmøte og hva bestemmes der? 

Folkeaksjonen avholder ekstraordinært landsmøte 18.mars. 

Alle medlemmer av Folkeaksjonen har møte og stemmerett. For å regnes som medlem må du ha betalt medlemskontingent i 2021, 2022 eller 2023. 

Det ekstraordinære landsmøtet skal bekrefte nedleggelsesvedtaket fra landsmøtet i juni og vedta hva som skal skje med Folkeaksjonens resterende midler etter nedleggelsen. 

 

Er det noe du lurer på som du ikke har fått svar på? Ta kontakt med oss på post@folkeaksjonen.no, så skal vi svare etter beste evne.