Seieren er sikret!

I flere runder har Lofoten, Vesterålen og Senja blitt sikret som oljefritt område. Stadig flere folk, partier, organisasjoner og bedrifter mener nå det samme som oss i Folkeaksjonen. Samtidig har den oljepolitiske debatten beveget seg videre til å handle om utvinningstempo og Barentshavet. Derfor er vi trygge på at seieren er sikret og at Lofoten, Vesterålen og Senja kan erklæres evig oljefritt!

Stor innsats over lang tid

Siden Folkeaksjonen ble grunnlagt i 2009 har vi nådd mang en milepæl. Valgene i 2009, 2013, 2017 og 2021 har alle endt med regjeringserklæringer som har beskyttet områdene mot olje- og gassvirksomhet. En voldsom stor innsats ble lagt inn i og mellom disse valgkampene, for å styrke våre allierte og påvirke de partiene som ønsket åpning. De fire regjeringserklæringene var alle store seire for Folkeaksjonen. 
 
En viktig årsak til disse seirene er et gjennomgående stemningsskifte i opinionen og blant politikere, både lokalt og nasjonalt. Da Folkeaksjonen tok opp kampen for ei oljefri framtid var majoriteten av kommunestyrer i regionen positiv til å sette i gang en åpningsprosess. Oljelobbyen hadde et sterkt lokalt nærvær og mange hadde en oppfattelse av at oljeboring var ønskelig eller et nødvendig og uunngåelig onde. 
 
Siden den gang har dette bildet blitt snudd på hodet. I 2016 gikk Vågan kommunestyre, som det siste i Lofoten, bort fra sitt ønske om å sette i gang en åpningsprosess (en såkalt konsekvensutredning etter petroleumsloven). Det var også av stor betydning at alle Arbeiderpartiets fylkeslag i Nord-Norge endte med å være mot en åpningsprosess i 2018.
 

Nasjonal endring 

Lokale og nasjonale faktorer har gjensidig påvirkning på hverandre og henger tett sammen når en skal forklare hvorfor vi vant fram, og at saken nå står så sterkt som den gjør. Uten et lokalt krav om åpning falt deler av argumentasjonen til olje-forkjemperne sammen. 
 
Nasjonalt var den største endringa i det politiske landskapet at Arbeiderpartiet på landsmøtet  i 2019 endelig gikk inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette sikret et solid flertall for et oljefritt LoVeSe på Stortinget. Et vendepunkt og en stor seier!  
 
Av Stortingspartiene er det i dag bare Høyre og FRP som ønsker å åpne opp for petroleumsvirksomhet i områdene. Unge Høyre gikk inn for oljefritt LoVeSe på sitt landsmøte i 2021. Det er også økende oljemotstand internt i Høyre, blant annet fra det største fylkeslaget Viken Høyre og lokallaget Oslo Høyre. 
 
Det endrede politiske landsskapet kom til uttrykk under forrige valgkamp ved at mange politiske aktører, både motstandere og allierte, ikke så behov for å diskutere oljeboring i LoVeSe eller valgte å prioritere andre saker. Valgkampen var preget av en uskreven enighet om at denne saken var avgjort, og at Folkeaksjonen med sine allierte hadde vunnet fram med kravet om et oljefritt LoVeSe. 
 

Dagens politiske situasjon

Et annet tegn på at saken er avgjort er endrede standpunkt til spørsmålet i fagbevegelsen. Selv om enkelte forbund lenge har ønsket et oljefritt LoVeSe, var LO inntil nyliglenge pådrivere for en åpningsprosess. Dette endret seg i 2021. Da gikk LO-kongressen inn for et olje-kompromiss som slo fast at nye olje- og gassfelt må være “økonomisk og klimamessig bærekraftige”, og at deler av ressursene på sokkelen derfor må bli liggende urørt. I etterkant uttalte Fellesforbundet, som ønsker åpning, at de ikke vil ta noen omkamp om områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Enda en stor seier!
 
For de fleste seriøse aktører passer ikke en åpning av LoVeSe overens med ambisiøse klimamål og en grønn omstilling av økonomien. Flere og flere skjønner nå at olje og gass i områder med unik og sårbar natur og en enorm matproduksjon er en håpløs framtidsvisjon.
 

En seier for lokalt næringsliv

I tillegg til opinion, partier og organisasjonsliv, har et oljefritt LoVeSe bred støtte blant næringslivsaktører i regionen. Det er mange som har sagt ifra om at olje- og gassvirksomhet går på bekostning av nåværende og framtidig næringsvirksomhet. 
 
I første rekke handler dette om fiskerinæringa, som vil være i direkte arealkonflikt med eventuell oljevirksomhet. Fiskere har gitt uvurderlige bidrag som aksjonister og kunnskapskilder til kampen om ei oljefri fremtid for Lofoten, Vesterålen og Senja. Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har sammen med andre fiskeriorganisasjoner og bedrifter vært viktige og gode allierte. 
 
Matvareprodusenter og turistnæringen er avhengig av et reint hav for å produsere varer, bygge en unik merkevare og skape verdier og arbeidsplasser. Den brede oppslutningen om Folkeaksjonens kampanje “den oljefrie kontinentalsokkel”, viser at et mangfold av regionale næringsaktører støtter og er avhengige av et oljefritt LoVeSe. 
 
Gjennom kampanjen fikk bedrifter og organisasjoner mulighet til å søke om ei Leve Havet-blokk og gi sin begrunnelse for ei oljefri framtid. Les bedriftenes bidrag her.
 

Krig og energikrise i Europa 

Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til å skape en energikrise i Europa. Det merkes både i strømmarkedet og i debatten om olje, gass og det grønne skiftet. Selv om noen aktører prøver å dra frem en fremtidig åpning for olje og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja som et alternativ, viser både historien og dagens politiske situasjon at dette er uaktuelt, og ikke en god langsiktig løsning på våre kortsiktige problemer. 

 

Et historisk lyspunkt 

Selv om det har tatt lang tid og krevd mye innsats har Folkeaksjonen oppnådd de delmålene vi har satt oss. Og enda viktigere - vi har oppnådd hovedmålet om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja! 
 
I dag står saken svært sterkt i befolkninga, på Stortinget og blant lokalpolitikere. Folkeaksjonister over hele landet kan være enormt stolte av det de har fått til og vi kan være trygge på at havområdene vi har jobbet for å beskytte vil forbli oljefrie. 
 
Et evig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en historisk miljø-seier og et betydningsfullt lyspunkt i klima-, ressurs- og havpolitikken!