Prøveboring etter olje på Trænarevet må stanses

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer kraftig på at tillatelse for prøveboring er gitt til DEA, bare noen få mil sør for Røst i Lofoten.  Oljedirektoratets geografiske oppdeling av kontinentalsokkelen gjenspeiler ikke hvor de viktige biologiske funksjonene i området finnes. Et utslipp på Trænarevet vil kunne gi like store konsekvenser som om vi hadde oljeutslipp direkte i Lofoten og Vesterålen og Senja-området. 

 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer kraftig på at tillatelse for prøveboring er gitt til DEA, bare noen få mil sør for Røst i Lofoten.  

Et utslipp fra denne tillatelsen vil på kort tid drive med strøm og vind inn i de havområdene som er de viktigste for norske fiskerier. 70 % av alle fisk som fanges i norske havområder klekkes, eller har sine første kritiske faser av livet her. 

Folkeaksjonen har i ti år kjempet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det har vi lyktes med gjennom godt politisk arbeid og godt samarbeid med fiskeriorganisasjonene.  I april vedtok Arbeiderpartiet å legge bort kravet til konsekvensutredning av disse områdene. Dette var en stor seier for oss, og et viktig steg mot vårt endelige mål; Varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Oljedirektoratets geografiske oppdeling av kontinentalsokkelen gjenspeiler ikke hvor de viktige biologiske funksjonene i området finnes.
Når det nå åpnes for prøveboring i et område som ligger helt på grensen til Lofoten, Vesterålen og Senja-området, er det svært problematisk. 
Folkeaksjonen krever at tillatelsen trekkes tilbake.
 
Et utslipp på Trænarevet vil kunne gi like store konsekvenser som om vi hadde oljeutslipp direkte i Lofoten og Vesterålen og Senja-området. 

Seismiske undersøkelser foregår med jevne mellomrom under hele produksjonsfasen til alle oljefelt. Seismikk har en dokumentert alvorlig skremmeeffekt på fisk, og har en dødelig effekt på larver og plankton. Et eventuelt oljefunn i dette området vil gi mer seismikkaktivitet. Trænarevet og havområdene rundt er viktige for gyting og oppvekst for flere fiskeslag.  Seismikkaktivitet i dette området, uansett årstid, er problematisk. Det påvirker hvalens vandremønster og fisk skremmes fra gytefelt.

Norge har en god forvaltning av fiskeressursene, og regimet rundt forvalting av verdens største torskestamme er en suksess. Skreifisket er bærebjelken for hele kysten i nord. Omdømmet til norsk fiskeriforvaltning er godt, og fiskemarkedene i  hele verden elsker norsk fisk. Rent hav, god råstoffbehandling og bærekraftig høsting er grunnlaget for dette omdømmet. Oljevirksomhet i våre rene havområder rokker ved dette bildet. Føre-var-prinsippet må ligge til grunn for all forvaltning. Trusselen som oljevirksomheten medfører er ikke forenelig med føre-var-prinsippet. Det kan ødelegge for vårt gode omdømme og ramme norsk fiskeeksport.

Om DEA skulle finne olje, eller spor av olje, under den planlagte prøveboringen blir kampen for et rent Lofoten, Vesterålen og Senja satt tilbake. Presset fra hele oljeindustrien for å komme seg inn i Lofoten, Vesterålen og Senja-området vil øke.

Den gang da prosessen rundt tildeling av denne blokken startet, var det et flertall på stortinget for å starte åpningsprosessen for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Sånn er det ikke lenger.  Argumentene for å stoppe prøveboring er de samme som for ikke å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Det samme flertallet som i dag ikke vil åpne for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja må sørge for at denne prøveboringen ikke blir gjennomført.

Folkeaksjonen stiller seg uforstående til at miljødirektoratet har godkjent søknaden om prøveboring fra Wintershall Dea. 
Vi vil advare på det sterkeste mot denne virksomheten og mener regjeringen må gripe inn og stanse prøveboring på Trænarevet.

Odd Arne Sandberg. Leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.