For et Lofoten, Vesterålen og Senja uten olje- og gassvirksomhet.

Politisk plattform for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de rikeste i verden, med et mangfold av naturverdier. Det er nærheten til disse som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Folkeaksjonen vil derfor sikre disse havområdene mot olje- og gassvirksomhet. Det innebærer at det ikke gjennomføres noen form for seismiske undersøkelser eller igangsetting av konsekvensutredning etter petroleumsloven. 

For å beskytte havområdene Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet må de etableres som et varig, petroleumsfritt område. Disse skal ikke være til hinder for å utnytte de fornybare ressursene eller drive annen næringsvirksomhet i området. Folkeaksjonen vil derfor sikre disse havområdene mot olje- og gassvirksomhet. Det innebærer at det ikke gjennomføres noen form for seismiske undersøkelser eller igangsetting av konsekvensutredning etter petroleumsloven. For å beskytte havområdene mot oljevirksomhet må det etableres varige, petroleumsfrie områder. Disse skal ikke være til hinder for å utnytte de fornybare ressursene eller drive annen næringsvirksomhet i området, men skal være et varig vern mot petroleumsindustrien.

En rik natur

Havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har stor betydning for økosystemet langs hele kysten utafor Nord-Norge og i Barentshavet. Det er gyteområde for flere av våre viktigste fiskeslag, med skreien i en særstilling. I tillegg er området viktig for andre fiskeslag som hyse, blåkveite, uer og sild. Korallrev på havbunnen og tareskog nær kysten er andre eksempler på mangfoldet. Lofoten-, Vesterålen- og Senjaområdet har også store forekomster av sjøpattedyr. Mange arter av sjøfugl finner næring i havområdet, og Røst har fastlands-Europas største koloni av lundefugl.

Næringsliv med stor bærekraft

Den rike naturen i Lofoten, Vesterålen og Senja har gitt grobunn for et variert og på flere områder, bærekraftig næringsliv basert på fornybare ressurser. Fiske og fangst har tradisjonelt vært det viktigste grunnlaget for arbeid og verdiskaping i regionen. Det tradisjonelle lofotfisket står i en klasse for seg. I tillegg pågår det ulike fiskerier gjennom store deler av året. Lofoten, Vesterålen og Senja er unik innen norsk fiskenæring ved at betydelige ressurser finnes så nær kysten, og har lagt grunnlaget for en rekke fiskevær. Fisken som bringes på land gir betydelig verdiskapning. Havbruk er en stor og voksende næring som er avhengig av rent hav og beskyttede lokaliteter. Innenfor landbruket har regionen et godt grunnlag for miljøvennlig matproduksjon med høy kvalitet. Felles for disse næringene er at de er avhengige av at regionen gjennom rent miljø opprettholder et godt omdømme for matproduksjon. Reiselivet i Lofoten, Vesterålen og Senja er i stor vekst. Denne næringen baserer seg i stor grad på regionens storslagne natur, men også på det unike kulturlandskapet. I en verden der mulighetene for å oppleve ren og urørt natur i kombinasjon med fornuftig, menneskelig aktivitet blir stadig færre, har Lofoten, Vesterålen og Senja store fortrinn.

Oljevirksomhet – et stort sjansespill

Leting, utvinning og transport av olje og gass vil alltid innebære en risiko for farlige utslipp. En ulykke utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan få dramatiske konsekvenser for naturressursene. Selv uten uhell vil oljeindustrien gjennom støy, fysiske inngrep, utslipp til luft og utslipp av kjemikalier fra operativ drift representere en negativ påvirkning på livet i havet. Seismiske undersøkelser er en integrert del av petroleumsvirksomhet – både under kartlegging, leting og drift. Seismikkskyting er dødelig og skadelig for fisk og annet liv like i nærheten av luftkanonene. Skremmeeffekt på fisk er dokumentert på flere mils avstand. Seismisk aktivitet legger beslag på arealer som fiskerne har historisk hevd på, og erfaringene med seismikk viser at ideen om sameksistens snarere er en næringspolitisk ønskedrøm enn en realistisk mulighet.

Utslippene av klimagasser må ned

Oljeindustrien har de siste årene vært hovedårsaken til at norske klimagassutslipp har økt dramatisk. Utslippene fra oljeproduksjon står i dag for om lag en firedel av de samlede norske utslippene. Klimaavtalen fra Paris har slått fast at verdens land skal begrense økningen i den globale middeltemperaturen til 2 grader, helst 1,5 grader. Dette fordrer utslippskutt i alle land. Mesteparten av all olje, kull og gass på verdensbasis må bli liggende dersom vi skal holde oss under 2 grader. Dersom vi skal holde oss under 1,5 må enda mer bli liggende. Å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet vil være å legge til rette for framtidige økte klimagassutslipp.

Et Lofoten, Vesterålen og Senja uten olje og gass!

Folkeaksjonen ønsker å ta vare på og utvikle Lofoten, Vesterålens og Senjas natur og ressurser gjennom å stoppe planene om olje- og gassvirksomhet og aktivt satse på de etablerte fornybare og mer bærekraftige næringer i regionen. Et varig petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi det beste grunnlaget for fortsatt vekst og bosetting i regionen.

Leve Havet!

Mange andre fiskerike havområder står under press fra oljeindustrien. Flere lokalsamfunn og regioner står overfor de samme utfordringene med seismikkskyting og fare for ødeleggelser av unike og verdifulle naturressurser ved etablering av oljevirksomhet. Folkeaksjonen innehar stor kompetanse på hvordan slike utfordringer kan møtes og vi ønsker dele av den kunnskapen.