Ordførerne vil flytte Senja

Flere ordførere i Sør-Troms ønsker å definere seg ut av naboskapet til vårt desidert mest produktive havområde. Uklokt, mener Folkeaksjonen. 

På sokkelkartet til oljedirektoratet finner vi i dag et sammenhengende område hvor det ikke er noe petroleumsaktivitet. Området benevnes på kartet som Nordland VI, VII og Troms II og er sammenfallende med det som er bedre kjent som havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja. Dette er også sammenfallende med våre desidert mest produktive havområder, helt unike i global målestokk. Den marine produksjonen i disse områdene har helt avgjørende betydning for norske fiskerier og for de rike bestandene av sjøfugl og sjøpattedyr i området.

 

I et debattinnlegg skrevet av ordførerne i Harstad, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Lenvik kommune kreves det at man må starte en åpningsprosess ved å gjennomføre en konsekvensutredning. Ja, det heter en åpningsprosess da hensikten med en konsekvensutredning etter petroleumsloven er oljeutvinning. Kort oppsummert er bakgrunnen for dette kravet en grunnleggende tro på at det er mulig med en trygg og konstruktiv sameksistens mellom havbruk og petroleumsvirksomhet. Ordførerne uttrykker håp om at det muligens vil komme kommunene til gode i form av vekst og arbeidsplasser. De trekker også fram ønsket om bedre kystnær oljevernberedskap og de mener en konsekvensutredning vil være en gavepakke for utarbeidelse av kvalitetssystem som vil komme alle næringer til gode uansett utfall. De mener Senja bør defineres ut av diskusjonen om at disse områdene skal vernes fra all petroleumsvirksomhet og at spørsmålet om olje og gassvirksomhet må styres av fakta og ikke følelser.


 

Sameksistens er ikke mulig. Vi i Folkeaksjonen mener sameksistens mellom den store fiskeriaktiviteten i området og oljevirksomhet ikke er mulig uten at fiskeriene i stor grad må vike. Dette standpunktet bygger på erfaringene som er gjort under seismikkskyting. Fiskere i Lofoten og Vesterålen erfarte i 2008 et bortfall av 2/3 fangst når det ble skutt seismikk. I Nordsjøen hvor det tidligere har vært svært godt torsk- og seifiske er også erfaringen at fangsten har blitt kraftig redusert. Man kan umulig frikjenne den omfattende petroleumsaktiviteten helt for denne utviklingen. Sammenlignet med Nordsjøen, er de aktuelle  områder for olje  og gasslutvinning helt sammenfallende med våre største gytefelt. Sokkellen er smal og arealkonflikten mellom fiskeri og oljevirksomhet som driver med stadig seismisk aktivitet er derfor åpenbar. I itillegg vil bare ryktene om et lite oljeutslipp i denne sårbare naturen være ødeleggende for omdømme til verdens mest bærekraftige fiskerier.


 

Arbeidsplasser med alt for høy risiko. Det finnes allerede over 6500 fornybare arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja. En rapport fra Nærings- og Fiskeridepartementet viser til mulighet for 5000 nye arbeidsplasser innen nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen. Sammenlignet vil olje- og gassutvinning i dette området kunne gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, fra Namsos til Tromsø, forutsatt ilandføring og en oljepris på 100 dollar. Det er potensielt ikke mange arbeidsplasser til denne regionen sammenliknet med hvor mange arbeidsplasser vi risikerer å miste dersom kontinuerlig seismisk aktivitet og/eller et oljeutslipp forekommer.


 

Bedre beredskap. Ordførernes ønske om bedre kystnær beredskap støtter vi i Folkeaksjonen selvfølgelig. Beredskapen i dag er underdimensjonert. Den økende skipstrafikken er en utfordring. Det bør være en statlig oppgave å sørge for god nok beredskap. Ordførerne mener at en konsekvensutredning vil være en gavepakke for utvikling av et kvalitetssystem som vil komme alle næringer til gode. Det må bero på en overdreven tro på hva en konsekvensutredning behandler. En konsekvensutredning etter petroleumsloven har til formål å tilrettelegge for oljevirksomhet.


 

Miljøvennlig mat. Havområdene utenfor Senja leverer i dag mat produsert på den aller mest miljøvennlige måten. Co2 utslippet fra det kystnære fisket er minimalt, fisken leveres fra en biologisk evighetsmaskin som er helt unik og som må vernes om for framtiden. Det oljefrie stemplet på denne regionen er svært verdifullt, og kan bidra til stor vekst i marin sektor. Man kan og bør ikke definere seg ut av denne rike regionen.


 

Fakta framfor følelser. Til slutt repeterer ordførerne en gamme lekse om at ønske om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja bygger på følelser og ikke fakta. Dette er et helt meningsløst utsagn. Alle relevante miljøinstanser bygger sine advarsler om at petroleumsvirksomhet ikke bør slippe til i disse sårbare og produktive områdene på nettopp fakta. Det er selvfølgelig med bakgrunn i disse instansenes fakta og klare råd at Folkeaksjonen bygger sin argumentasjon.


 

LEVE HAVET

Odd Arne Sandberg,

leder av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja