Mangler grunn til å kutte støtte

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Miljøverndepartementet hevder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en lokal organisasjon og vil derfor ikke tildele oss statsstøtte.

Folkeaksjonen lurer på om statssekretæren i det hele tatt har lest søknaden vår. Med den korte tiden i departementet vil det være forståelig om det ikke har vært tid til å gjennomgå alle sakene like grundig. Derfor ønsker Folkeaksjonen å hjelpe Lunde i jobben hans.    

Nedenfor følger en oversikt over hvilke kriterier som skal oppfylles for å bli regnet som en miljøorganisasjon og hvordan Folkeaksjonen oppfyller dem.

 

Kriterier

Folkeaksjonen sin oppfyllelse

§ 1 Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. Tilskuddsordningen skal stimulere miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tilskuddsordningen gjelder for frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

 

Folkeaksjonen har rundt 4500 medlemmer fra hele landet.

 

Det har vært arrangert tiltak over hele landet og lokalt i Lofoten, Vesterålen og Senja.

 

Vi har satt en av de viktigste miljøsakene i landet på dagsorden og engasjert en rekke av mennesker. Til sammen har flere titusener engasjert seg i saken. Nærmere 60.000 skrev under på vår underskriftskampanje. 

§ 2 Frivillige miljøorganisasjoner som kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner
a) med demokratisk valgte styringsorganer og hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder
b) med bredt medlemsgrunnlag og geografisk spredning på medlemsmassen
c) som er registrert i et offentlig register
d) som har et register over medlemmer som oppfyller kravene i §10
e) som har et register over personlige givere som oppfyller kravene i §11

Organisasjonen skal ha vedtekter som klargjør
a) formål, selvstendighet, organisasjonsform og organisatorisk oppbygging med sentral organisasjon og eventuelle lokallag eller andre organisasjonsledd mellom lokallag og den sentrale organisasjon
b) at organisasjonen har en demokratisk oppbygging som sikrer alle medlemmer lik møte-, tale-, forslags- og stemmerett og rett til å la seg velge som representant
c) at organisasjonen har et landsmøte minst hvert tredje år der representanter valgt av og blant medlemmene i organisasjonen har stemmerett
d) at organisasjonen har et sentral-/hovedstyre valgt av landsmøtet og har ledelsen av organisasjonen mellom landsmøtene
e) at organisasjonen avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med regnskapsloven.
Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Tilskudd kan også gis til demokratisk styrt sammenslutning av frivillige organisasjoner der hver medlemsorganisasjon har lik stemme og oppfyller kravene i første og annet ledd.

 

a) demokratisk valgt styre, m.m og jobber med oljeboring i et miljøperspektiv

 

 

b) 4500 medlemmer fra hele landet

 

c) Vi er registrert i et offentlig register

 

d) Vi har medlemsregister

 

e) Vi har fastgiver register

 

 

a) Vi har vedtekter

 

b) vi er demokratisk oppbygd

 

c) Vi har landsmøte hvert år

 

d) Styret er valgt av landsmøte

e) Vi avgir regnskap i samsvar med loven

 

 

§ 3 Allmennyttige miljøstiftelser som kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til allmennyttige stiftelser
a) med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder
b) som ikke har fortjeneste som formål
c) som har faglig spisskompetanse av nasjonal betydning
d) som er registrert i Stiftelsesregisteret
e) som avgir eget årsregnskap og årsberetning. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Stiftelser som søker om tilskudd, må ha et register som oppfyller kravene i §11.

 

a) Vårt hovedformål er å hindre oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

 

b) Fortjeneste er ikke vårt formål

 

c) Vi er en premissleverandør og har folk med kompetanse på blant annet fisk og miljø av nasjonal betydning..

 

d) Vi er registrert i stiftelsesregistret

 

e) Vi avgir årsmelding og regnskap

§ 4 Nye søkere

En organisasjon eller stiftelse som søker tilskudd for første gang, må ha eksistert i minst fire år og skal kunne beskrive virksomheten i årsberetninger for de siste fire år før søknadsåret.

 

Vi har nå eksistert i fire år

§ 5 Krav til revisjon

Organisasjoner og stiftelser som mottar tilskudd, skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Revisor skal på eget skjema fastsatt av Miljøverndepartementet bekrefte de opplysninger som organisasjonen eller stiftelsen har oppgitt i henhold til § 12 første ledd c og d og annet ledd a-d 

Vi har autorisert revisor

Her er nærmere informasjon om kriteriene