LoVeSe - et nytt Nordsjøen?

– Det går jo så fint i Nordsjøen, så da går det helt sikkert bra med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja også.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Nei, det gjør ikke det, fordi Nordsjøen er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Men siden petroleumsaktiviteten er så langt til sjøs merkes det ikke på samme måten som det vil i nære havområder utenfor LoVeSe.  

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er definert som sårbare

Samme utslipp og aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja ville gi store negative følger for et spesielt sårbart område i Norge. Både når det gjelder natur, dyr- og fugleliv og fisk.  LoVeSe er gyteområde for den siste store selvfornyende matressursen vi har tilgang til. Et ukontrollert utslipp ville være katastrofalt.

 

Få uberørte områder igjen i Nordsjøen og Skagerak

Alle deler av Nordsjøen og Skagerrak er i større eller mindre grad påvirket av menneskelig aktivitet og det er få uberørte områder igjen. Alle trinnene i næringskjedene påvirkes av en eller flere menneskelige påvirkninger. Noen av de store fiskebestandene, som hvitting og torsk er under "føre var"-grensen for gytebestandenes størrelse. En del arter som tidligere var ganske vanlige, som ål, storskate og pigghå, er borte eller har blitt sjeldne.

Enkelte sjøfuglbestander har gått tilbake de senere årene. Fiskemåka er en av sjøfuglartene hvor bestanden synker. Arten regnes i dag som nært truet på den norske rødlista. Årsaken til nedgangen er foreløpig ikke kjent, men kan være en kombinasjon av klimaendringer, redusert næringstilgang og ødeleggelse av leveområder.

Kystselarten steinkobbe er vurdert som sårbar på rødlista. I tillegg til den lovlige jakten omkommer et ukjent antall dyr som følge av bifangst og sannsynligvis under uregulert jakt.

Stor bekymring knyttet til den samlede miljøbelastningen

Nordsjøen har lenge vært påvirket av stor menneskelig aktivitet. Intensiv industriaktivitet, fiskeri, havbruk, olje- og gassvirksomhet og skipstrafikk fører, sammen med avløp fra befolkningen og avrenning fra jordbruket, til stor belastning på økosystemene langs kysten og i havet.

På flere områder er det grunn til bekymring, enten fordi konsekvensene er alvorlige eller fordi aktiviteten øker. Dette gjelder spesielt klimaendringer og havforsuring, som er to store utfordringer for kyst- og havmiljøet. I tillegg er det knyttet bekymring til:

  • akutte utslipp av olje og kjemikalier i forbindelse med økt olje- og gassvirksomhet og skipstrafikk
  • et stigende antall nye miljøgifter som brytes langsomt ned og spres i naturen
  • nivåer av miljøgifter som overskrider grenseverdier for sjømattrygghet
  • konsekvenser av fiskeri på bestander med redusert reproduksjonsevne
  • tilførsler av næringssalter og organisk materiale
  • tilførsler av marint søppel
  • areal- og bunnpåvirkning
  • undervannsstøy

 

Kilde: http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/nordsjoen-og-skagerrak/#heading2

 

 

Lik oss på Facebook: