Konsekvensutredningen er gjennomført!

På tolv år er det til nå skrevet over nitti rapporter som omhandler tema som er relevant for spørsmålet om utvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

De er skrevet av tunge fagmiljøer som blant andre Norut, Sintef, Norsk polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Petroleumstilsynet og Det norske Veritas, og omhandler blant annet spørsmål om konsekvenser for miljø, fiskeri, sjøfugler, næringsliv, sysselsetting og reiseliv, samt utslippsanalyser, riskoberegninger og utredninger av verdifulle områder.

– Jeg er så vanvittig lei av å høre at vi trenger mer kunnskap, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet som først la ut listen på sin facebookside.

 

2002: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser 
2002: Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten 
2002: Virksomhetsbeskrivelse 
2002: Scenariebeskrivelse 
2002: Miljø- og naturressursbeskrivelse
2002: Utslipp til luft
2003: Regulære utslipp til sjø ved driftsavvik
2003: Borekaks til land og reinjeksjon
2003: Mulighet for reinjeksjon
2003: Oljedrift Modellering
2003: Konsekvenser av oljesøl for sjøfugl, sjøpattedyr, strand, med mer
2003: Konsekvenser av oljesøl i vannsøyle (fiskeegg, larver)
2003: Oljevern
2003: Sannsynlighet for stor oljeutslipp
2003: Fiskeribeskrivelse og havbruksbeskrivelse
2003: Konsekvenser for fiskeri
2003: Konsekvenser for havbruk
2003: Samfunnsbeskrivelse
2003: Samfunnsmessige konsekvenser
2003: Økonomisk analyse
2003: Miljøteknologi
2003: Nedstengning og avvikling
2003: Avfallsanalyse
2003: Skipstrafikk
2003: Oljesøl – virkninger på turistnæringen
2003: Ballastvann. Risiko for overføring av fremmede arter med ballastvann. Miljøkonsekvenser  
2003: Seismikkbeskrivelse
2003: Seismiske konsekvenser
2003: Samiske forhold
2003: Luftfart:Infrastrukturtiltak og konsekvenser
2003: Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten-Barentshavet
2003: Strand – Miljøkomponenter i Littoralen, Forekomster og Fordeling i Området Lofoten-Barentshavet 
2003: Skipstrafikken i området Lofoten – Barentshavet
2003: Supplement til miljø- og ressursbeskrivelsen for Lofoten – Barentshavet
2003: Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge
2003: Særlig verdifulle områder (SVO) for sjøfugl i området Lofoten – Barentshavet
2003: Beskrivelse av havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense
2003: Fiskeriaktiviteten i området Lofoten-Barentshavet
2003: Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten-Barentshavet
2005: Rapport om håndtering avrisiko for akutt oljeforurensning
2005: Samlet risiko for akutte utslipp i Barentshavet-Lofoten
2006: Frekvenser for uhellsutslipp av olje i Barentshavet
2006: Sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten - Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling
2010: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2010 
2009: Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i Vesterålen sommeren 2009
2010: Petroleumsvirksomhet.Konsekvenser av akuttutslipp for fisk
2010: Oljedriftsmodellering i Barentshavet-Lofoten, spredning av olje ved akutte utslipp
2010: Konsekvenser av akuttutslipp for sjøfugl, sjøpattedyr og strand
2010: Konsekvenser av petroleumsvirksomhet og akuttutslipp fra skipstrafikk og petroleumsvirksomhet for fiskerier
2010: Konsekvenser for reiseliv i Lofoten-Vesterålen av petroleumsvirksomhet og av akuttutslipp fra skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet
2010: Beskrivelse av miljøteknologi
2010: Oljevern
2010: Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
2010: Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
2010: Forslag til scenarioer for modellering av konsekvenser ved akuttutslipp til sjø i Barentshavet – Lofoten
2010: Marine økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten - Beskrivelse, vurdering og verdsetting
2010: Ringvirkningsanalyse – petroleumsvirksomhet i nord 
2010: Deskriptiv analyse – næringer og samfunn i området knyttet til forvaltningsplanen
2010: Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen i området Lofoten og Barentshavet
2010:Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomheti Barentshavet – Lofoten
2010: Ulykken i Mexicogolfen : Risikogruppens vurdering
2012: Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehav
2012: Beskrivelse av fiskeriaktiviteten med fartøy over 15 meter i det nordøstlige Norskehav
2012: Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regional næringsliv, og samfunn i Lofoten, Vesterålen og Senja
2012: Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
2012: Erfaringsstudier om ringvirkninger av petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet forøvring
2012: Inntekter fra petroleumsvirksomheten på nasjonalt nivå
2012: Samfunn og næringsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet
2012: Nasjonale sysselsetninger av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehav
2012: Muligheter og forutsetninger for industriell bruk av gass
2012: Regulære utslipp til sjø
2012: Infrastruktur og logistikk
2012: Turisme og reiselivsnæringen – statusbeskrivelse, utviklingstrender og virkninger av petroleumsvirksomhet
2012: Vurdering av kraftforsyning i Lofoten og Vesterålen
2012: Vurdering av utbyggingsløsninger
2012: Konsekvenser for luftfart
2012: Virkninger av petroleumsvirksomhet for fiskeri og havbruk ved normal drift
2012: Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsing i det nordøstlige Norskehav
2012: Miljørisikoanalyse
2012: Oljevernberedskap for lokasjoner i det nordøstlige Norskehavet
2012: Konsekvenser av akuttutslipp for samfunn og næringsliv i det nordøstlige Norskehav
2013: Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen 
2013: Transportinfrastruktur i Nord-Norge
2013: Kompetanse, forskning og innovasjon i Nord-Norge
2013: Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioneri Nord-Norge
2013: Kulturminner og verdiskapning i Nord-Norge
2013: Økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten
2013: Sektoranalyse: fiskeri, havbruk og nye marine næringer
2013: Sektoranalyse: Reiseliv
2013: Sektoranalyse: Fornybar energi
2013: Sektoranalyse: Mineralnæringen
2013: Sektoranalyse: Annen industri og næringsliv
2013: Framtidsbilder for Nord-Norge
2013: Næringsutvikling i samiske samfunn
2014: Virkemidler for økt verdiskapning i Nord-Norge
2014: Økonomisk modell for Nord-Norge
2003: Utredning av konsekvenser av helårigpetroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet
2006: Forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
2011: Oppdateringen av Forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
2012: Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomheten i det nordøstlige Norskehavet
2014: Kunnskapsinnhenting:Verdiskapning i Nord.

– Hvilke kunnskaper var det du sa at du manglet?

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.