Første uttalelse fra landsmøtet

Vi publiserer her uttalelsene fra landsmøtet 2017. Første uttalelse handler om varig vern mot petroleumsaktivitet.

GI LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA VARIG VERN MOT PETROLEUMSAKTIVITET

Debatten om hvorvidt vi skal åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet har vart lenge. I 1994 ble deler av områdene åpnet, før de ble lukket igjen i 2001 av daværende miljøvernminister Siri Bjerke og startskuddet for arbeidet med forvaltningsplanen ble igangsatt.

Den første forvaltningsplanen kom i 2006. På bakgrunn av den vedtok den første rødgrønne regjeringen at områdene skulle skånes mot petroleumsvirksomhet, nettopp fordi de var for sårbare. Samtidig ønsket man enda mer kunnskap om områdene. Det resulterte i en av de mest omfattende undersøkelsene av et havområde som noen gang er blitt gjennomført. I fire år kartla noen av verdens fremste havforskere disse havområdene, og da konklusjonen ble lagt fram i 2010 slo de fast at de var langt mer verdifulle enn vi først trodde. Enda en gang frarådet miljøetatene en åpning av dette området. Nettopp derfor sa den rødgrønne regjeringen i 2011 nok en gang nei til oljevirksomhet i dette området.

Siden 2011 har vi fått enda mer informasjon om området, denne gangen i form av Kunnskapsinnhentingen som ble bestemt igangsatt i 2011. Man ønsket denne gangen mer informasjon om hvilke ringvirkninger petroleumsvirksomhet i dette området kan gi, hvor viktig området er for andre næringer, samt potensialet for utvikling av andre næringer i Nord-Norge.

Resultatene fra denne kunnskapsinnhentingen viste at en åpning av olje- og gassvirksomheten ville kunne gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser, fra Namsos til Tromsø. I begge disse estimatene forutsatte man at olja og gassen ble ilandført, og man opererte med en oljepris på mellom 100 og 120 dollar fatet. I dag ligger oljeprisen på det halve.  I samme kunnskapsinnhenting ser vi også at det på det tidspunktet var over 6500 arbeidsplasser innfor fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja alene. Den sterke veksten i reiselivet i nord de siste årene viser at dette er et tall som vokser.

Noen politikere og oljebransjen mener man må starte en åpningsprosess av områdene for å få mer kunnskap. Men kunnskapen som kommer ved en konsekvensutredning er allerede på bordet, vi har fått den gjennom arbeidet med både forvaltningsplanen og kunnskapsinnhentingen. Vi kjenner til strømforholdene, beredskapstiltak, risikopotensialet for naturmangfoldet, mulige sysselsetningseffekter og nasjonale inntekter. Vi vet til og med hvor olja og gassen mest sannsynlig er lokalisert. Det eneste som mangler av kunnskap er det man får vite gjennom leteboring.

Kontinentalsokkel er på sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og all erfaring tilsier at i dette området er det ikke plass til både olje og fisk. Vi må velge.

Da det i 2007-2009 ble skutt seismikk i LoVeSe ble fiskerne og fiskeforedlingsindustrien påført milliontap. Nettopp derfor er ei samla fiskerinæring på hav og land imot olje- og gassvirksomhet i disse områdene.

Lokalbefolkningen og næringslivet i LoVeSe må kunne føle seg trygge på at de fornybare ressursene i regionen blir prioritert foran ekspansjon av petroleumsindustrien. Vi må sette matproduksjon, fantastiske naturopplevelser og unikt artsmangfold først. Fiskeri, oppdretts- og reiselivsnæringen i LoVeSe bruker det reine havet i markedsføringen sin. Oljevirksomhet i LoVeSe vil svekke dette omdømmet.

Vi godtar ikke at deler av området ofres gjennom politiske kompromisser. Argumentene som taler for at området skal få varig vern mot petroleumsvirksomhet har bare blitt styrket de siste årene. Velferdsstaten vår er ikke avhengig av fossile ressurser fra Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi trenger matproduksjonen som fiskeressursene fra dette området representerer, som bidrar til å dekke verdens økende matbehov.

De siste tallene viser at et solid flertall i Norge, i alle landsdeler, støtter et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og at støtten har økt kraftig det siste året. 63% av Arbeiderpartiets velgere sier nå nei. Også i Høyre og Fremskrittspartiet sier flere velgere nei til olje, enn ja.

Landsmøtet i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja krever nå at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet lytter til folket, sine velgere, forskerne og fiskerinæringa og sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.