En ny vår for havet og oljefritt LoVeSe

Viktige prosesser for livet i havet har skjedd i april - både over og under havskorpa. Varig vern er klart i sikte. Nå gjør vi oss klare til å markere oljefritt LoVeSe på 1. mai. 

Vårblomstring i LoVeSe
Utenfor Lofoten Vesterålen og Senja foregår det en enorm vårblomstring. Vind og strøm danner en oppstrøm av næringsrikt vann fra havdypet, og sollyset er tilstede neste døgnet rundt. Dette er forutsetningen for en enorm planteplanktonproduksjon som er estimert til utrolige 50 millioner tonn. Raudåta vokser og blir gytemoden i en kort og hektisk periode i denne næringsproduksjonen. Disse forholdene er helt avgjørende for at det skal være mat tilgjengelig når fiskelarvene har fortært plommesekken og driver sultene rundt i vannmassene. 

Foto: Havforskningsinstituttet

Dette økosystemet må være intakt for at nye sterke årsklasser av skrei skal vokse opp. Det er dette som gjør havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja så enormt betydningsfulle, og så viktige å verne om. Les mer om hvorfor Lofoten, Vesterålen og Senja er så uvanlig artsrikt for et så begrenset område på Miljødirektoratets nettsider.

Unge høyre med på laget
Stadig flere slutter seg til kravet om varig vern av disse områdene. Sist ut er Unge høyre. Programkomiteen innstiller på varig vern.

- "Det har vært mange tiår med kunnskapsinnhentinger, utredninger og konsekvensutredninger. De siste tolv årene har vi fått over 90 rapporter. Det er ikke faglig forsvarlig å tillate risikoen for oljeutslipp i disse områdene og da synes jeg man bør droppe tanken og lytte til ekspertene, sier sentralstyremedlem og leder av programkomiteen for klima og miljø"
               - Sentralstyremedlem og leder av programkomiteen for klima og miljø,                  Daniel Skjevik-Aasberg

Dette viser med all tydelighet at strategien til Folkeaksjonen med å løfte fram all denne kunnskapen har lyktes og at vi får tilslutning fra stadig flere politiske grupperinger.

Stemningsskifte i Arbeiderpartiet 
11 av 19 fylkeslag i AP har nå tatt avstand fra det såkalte kompromissforslaget fra forrige landsmøte og gjort vedtak om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot petroleumsaktivitet.

Også blant AP stortingsrepresentanter er det et stemningsskifte.
Ingalill Olsen Finnmark Arbeiderparti sier til High North News

- "Statoil har holdt oss med godord i 5 år. I sangen av Postgirobygget heter det: «Lei av å bli lurt». Hver gang jeg hører den, så tenker jeg på Johan Castberg og ilandføring.  Jeg er lei av å bli lurt, og jeg aksepterer bare ikke at finnmarkingene er ført bak lyset i 5 år. For meg har dette fått konsekvenser og endret min holdning til deler av petroleumsbransjen. Med denne konklusjon er mitt råd til Lofoten og Vesterålen: Si nei til utbygging av LoVeSe! Det er ikke nok positive effekter av en utbygging til lokalsamfunnene. Erfaringa med at finnmarkingene er holdt for narr i 5 år har ført til at jeg fra nå skifter side."

Det er til syvende og sist politikerne som bestemmer. Til nå har det vært et klart flertall på stortinget for å starte en åpningsprosess for å gi oljeselskapene tilgang til Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det som skjer nå gir oss god grunn til å tro at dette flertallet kan falle ved neste stortingsvalg. Varig vern er absolutt innenfor rekkevidde, men det krever fortsatt god jobbing fra oss i Folkeaksjonen og fra våre støttespillere i fiskeriorganisasjonene, miljøvernorganisasjonene, fagforbund, og politiske partier.

Det er oppslutningen blant folket om krav om varig vern som vil gi politikerne mot til å løfte fram varig vern i neste valgkamp.


1. mai og oljefritt LoVeSe-parole


På tirsdag feirer vi 1. mai. En dag full av tradisjoner, men også en dag for framtidens samfunn. Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har vært viktig i 1. mai-togene i flere norske byer gjennom en årrekke. Det vil den være i år også. Et ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et ja til fornybare jobber for framtida og til verdiskapning på naturens premisser.
Vi håper så mange som mulig vil delta i tog rundt om i landet og gå under en parole for oljefrie havområder dersom det er en slik i ditt lokale 1.mai-tog!

Hvorfor går under parole for oljefrie havområder?
Som et rikt oljeproduserende land har Norge bidratt til å skape de klimaproblemene verden nå står ovenfor. Tida har kommet for oljelandet Norge til å omstille seg. Den omstillinga må starte med at vi gir våre aller mest sårbare og rike havområder varig vern mot oljevirksomhet. 

Kravet om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er bredt forankret i en rekke fagforeninger, politiske partier, i miljøbevegelsen, fiskeriorganisasjonene og blant folk flest. Vi trenger flere grønne jobber, ikke flere oljejobber!

Vi oppfordrer alle til å bruke denne solidaritetsdagen til å fremme kravet om en oljefri framtid for Lofoten, Vesterålen og Senja.


Hilsen
Odd Arne Sandberg,  
leder av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja