Egg i olje er ikke bra for små fiskehjerter

I mars-april er bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) fødehjemmet til mange fiskeslag

Torsk og hyse slipper sine egg slik at de flyter fritt i vannmassene, hovedsakelig nær overflaten. Silda legger sine klebrige egg på bunnen blant annet på Røstbanken. Litt lenger nord, utenfor Troms og Finnmark, gjør lodda det samme. Den nordøstarktiske blåkveitas hovedgyting foregår om høsten og på vinteren på dypt vann (500–800 m) langs Eggakanten utenfor LoVeSe. Polartorsken legger egg (gyter) i tilknytning til isen i det sørøstlige Barentshavet.

Roar Jørgensen, Finnsnes,
Dr. scient. i biologi

Forsøk nylig gjort ved Havforskningsinstituttet viser at egg fra hyse kan rammes hardt selv ved relativt lave oljekonsentrasjoner. Små oljedråper fester seg til de klebrige hyseeggene, og oljeeksponeringen skader hjerteutviklingen hos hyseyngelene og overlevelsen blir veldig lav. Denne svært negative effekten på utviklingen av hjertet ved svært lave oljekonsentrasjoner er også påvist i USA hos sild og laks og en rekke andre fiskearter i følgeforskningen etter Exxon Valdes (Alaska 1989) og Deepwater Horizon ulykken (Mexicogolfen 2010). Laks og lodde er relativt nært beslektet, så inntil det motsatte er bevist, bør man med en føre-var-tankegang anta at også de klebrige loddeeggene er svært sårbare for olje. Forskere ved Universitetet i Tromsø har funnet at eggene til polartorsk kan ta skade av 1 gram olje per 1 000 000 liter vann! Det kan altså virke som om eggene til mange fiskeslag virker som et slags klebrig «Fluepapir» for små oljedråper som svever i vannsøyla, og tar stor skade av oljedråpene som klistrer seg til fiskeegget.

Denne store mengden med forskning publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter gjør ikke inntrykk på bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. De tviholder på en rapport fra Det Norske Veritas fra 2012, fra før den overnevnte forskningen var publisert, og argumenterer med stor stahet for åpning av LoVeSe.

I debatten hittil har det vært mye fokus på at LoVeSe er torskens fødestue. Jeg mener at man bør være minst like bekymret for eggene til hysa, silda og lodda. Forskning gjort av Woods Hole Oceanographic Institution i USA viser at mellom 2 og 16 prosent av oljen som ble sluppet ut ved det enorme Deepwater Horizon ulykken i 2010 havnet i sedimentene på havbunnen innen et område med radius av ca 60 km fra utslippsstedet. Dersom du befinner deg utenfor LoVeSe vil dette si at olje synker ned på deler av gytebankene der silda og lodda legger eggene på bunnen. Hvor mange år et slikt oljeforurenset sediment ville ligge og lekke olje i lave konsentrasjoner kunne vært interessant å vite. Den type forskning tror jeg dessverre ikke Norsk Olje og Gass har tid til å vente på. De ønsker å åpne opp LoVeSe allerede i 2017 for å få i drift boreriggene som ligger i opplag i vestlandsfjordene. Statoil, Fredriksen, Røkke og deler av LO står utålmodig i bakgrunnen.

Dersom noe går galt i sildas og loddas fødestue får det store konsekvenser fordi de er de to viktigste nøkkelartene for å overføre planktonproduksjonen i Norskehavet og Barentshavet til fisk som vi kan dra oss nytte av. Silda og lodda er også nøkkelarter for de fleste sjøfuglene, sel og hval. Etter Exxon Valdes ulykken så man at sildestammen kollapset og at dette påvirket fisket og økosystemet negativt i minst 10 år etter utslippet.

Hyselarve som ikke har vært eksponert for olje til venstre. Til høyre en larve som manglet både overkjeve og underkjeve etter den høyeste oljedosen. Elin Sørhus, Havforskningsinstituttet

Ved et utslipp er det likevel ikke lett for små fiskesamfunn i Alaska eller Nord-Norge å møte de store oljeselskapene med deres innleide eksperter og advokater i retten for å få en rimelig erstatning. Det blir David mot Goliat. Goliat har nå forresten ENI og Statoil allerede kalt plattformen de har plassert ut på Tromsøflaket midt i et område som i følge Norges Fiskarlag er verdifullt for fiskerinæringen, både ved at torsk, sei og hyse vandrer mellom kysten og Barentshavet og ved gyteinnsiget av lodde til kysten.

Høyre og Fremskrittspartiet med olje- og energiminister Søviknes i spissen har allerede bestemt seg for å la oljenæringa ta for seg av bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja dersom de får makta etter valget til høsten. Ved slutten av året 2016 vet vi at det er gryende motstand i Høyre (ref. NRK nyheter 26. desember), mens Støre har gitt uttrykk for at han ikke forstår at LoVeSe er spesielt sårbare områder. Det er sterkt beklagelig at Arbeiderpartiets leder utviser så stor grad av arroganse, både overfor sine egne, men ikke minst overfor befolkningen i LoVeSe, hvor vi i dag har tusenvis arbeidsplasser innen marine næringer og reiseliv.  En eventuell oljebransje antas å gi kun få arbeidsplasser til området, samtidig som en utvikling i den retning setter Norge i et enda dårligere lys f.eks. når det gjelder at vi har forpliktet oss i forhold til Parisavtalen fra 2015. Vi håper Arbeiderpartiets landsmøte i april tar til fornuft og går mot konsekvensutredning av LoVeSe.

Av Roar Jørgensen. Dr. scient. i biologi. Senja lokallag Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Reinsvoll 37, 9309 Finnsnes. Mobil 95220836.