AP på rett spor

Flere av APs fylkeslag har nå fattet klare vedtak mot konsekvensutredning og all petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er et viktig steg på veien mot varig vern.

 

Folkeaksjonen har mottatt mange gode nyheter siste uke. Norges råfiskelag melder om at det ble fisket og levert villfanget sjømat for over 500 millioner kroner i forrige uke - det er andre gang i år det skjer. Fersk torsk sto for over 374 millioner kroner av den totale verdien, og nådde også sin foreløpige topp for året. Det er godt nytt.

MEN de største og beste nyhetene tikker inn fra Arbeiderpartiets fylkeslags årsmøter. Forrige helg fattet Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland klare vedtak mot konsekvensutredning og all petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og denne helga fulgte Oslo AP og Vestfold Ap opp med lignende vedtak.

Dette beviser at Folkeaksjonen når fram med sin kunnskapsbaserte argumentasjon. Alle disse fylkeslagenes vedtak er helt i tråd med vår politiske plattform. Det er også et veldig tydelig signal om at det håpløse kompromissforslaget som ble sydd sammen på siste landsmøte nok var veldig ødeleggende for valgresultatet. 

Dette er på mange måter et grasrotopprør, men med helgas enstemmige vedtak fra Oslo AP må man kunne si at dette er en gigantisk og vellykket snuoperasjon som involverer hele partiapparatet. Folkeaksjonen vil gjerne takke  AUF og alle andre med god politisk teft som har bidratt til denne viktige og historiske prosessen. Det er skoleeksempel på at godt politisk arbeid fortsatt kan flytte på fjell. Og det er et viktig steg på veien mot varig vern.  

Her er teksten i vedtaket fra Oslo Ap. Den er veldig godt formulert og kunne godt vært hentet fra folkeaksjonens program.

 

«Vern Lofoten, Vesterålen og Senja
I 2014 opplevde Norge det mest dramatiske oljeprisfallet i moderne tid som gjorde at flere titalls tusen mistet jobben. I kjølvannet av denne oljekrisen og et globalt fokus på fornybarsamfunnet har blant annet Norges Bank anbefalt Statens pensjonsfond utland å trekke seg ut av olje og gass. Et startskudd for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja betyr at vi må binde opp ressurser i en industri preget av stor risiko og usikre fremtidsutsikter. 

Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil føre til naturinngrep i et av verdens mest sårbare havområder som blant annet er et av våre viktigste gyteområder for fisk. Å sette i gang petroleumsvirksomhet her vil true naturmangfoldet og fiskeriene i området. Vi mener at det langsiktige hensynet til fiskeressursene skal veie tyngre enn de kortsiktige ønskene til oljeindustrien.

Et for stort fokus på petroleum står i direkte konflikt med satsing på eksisterende næringer og fornybar energi i Nord. I denne landsdelen finnes det mange fremtidsrettede næringer som kan bestå langt inn i framtida og skape tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser som vi heller burde satse på. I Kunnskapsinnhentingen som ble gjennomført av den rødgrønne regjeringen ble det anslått at petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne generere mellom 400 og 1100 arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø. Til sammenligning er det i dag over 6500 arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv, i Lofoten, Vesterålen og Senja alene. Dette er arbeidsplasser vi ikke er villig til å risikere, for noen hundre i petroleumsvirksomheten.

Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke forenlig med Norges internasjonale klimaforpliktelser. Det er viktig at Norge fører en politikk som støtter opp om klimaforliket og enigheten fra klimatoppmøtet i Paris. Petroleumssektoren er den største utslippssektoren i Norge, og bidrar årlig med over 31 % av norske CO2-utslipp En rapport fra SSB viser dessuten at det vi vil kunne gi globale utslippsreduksjoner å la norsk olje bli liggende. Da bør vi starte med å frede de mest sårbare områdene våre for petroleumsvirksomhet.

I møte både med de internasjonale klimamålsetningene, og usikkerheten i markedet, må Norge øke takten i overgangen til nullutslippssamfunnet. Arbeiderpartiet kan ikke være partiet som går i front for store naturinngrep i sårbare områder.
Konsekvensutredning er ikke kunnskapsinnhenting, det er å starte prosessen med åpning av havområde for petroleumsvirksomhet. Vi har brukt flere millioner kroner på forvaltningsplaner og kunnskapsinnhentinger i området. En konsekvensutredning er kun startskuddet for åpning av et område for petroleumsvirksomhet. 

Oslo Arbeiderparti mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet på feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og at det i stedet opprettes varige petroleumsfrie områder her. Dette innebærer at man sier nei til både konsekvensutredning, åpning av disse områdene og annen petroleumsvirksomhet.»