5 gode grunner til å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt

5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

  • Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvis vi forvalter fisken riktig, er dette en evigvarende ressurs.

  • Seismikk-skyting brukes i alle faser av oljeutvinning, og vil fortrenge fiskerinæringen i regionen. Det skytes seismikk både når man leter, og når man utvinner olje. Ifølge Havforskningsinstituttet går fangsten av fisk ned med mellom 50 - 80 prosent, i en radius på 33 km fra området hvor det skytes seismikk.

  • Oljeindustriens andel av norske klimagassutslipp har nesten doblet seg siden 1990. De står idag for 1/4 av de norske utslippene og er den viktigste grunnen til at norske klimagassutslipp bare øker.

  • Dagens oljevernutstyr fungerer dårlig under værforhold som kulde og mørketid, som gir ising på utstyr og dårlig sikt. Ved bølger over tre meter fungerer ikke oljevernutstyret i det hele tatt.

  • Statens egne miljøeksperter, Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag er mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Viktige områder for fisk
Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er gyteområde for verdens siste store bestand av torsk. Kombinasjonen av næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdene er spesielt rike på naturverdier. Ressursene i havet har vært grunnlaget for bosetning og sysselsetting i regionen i generasjoner.
 

Oljeboring i konflikt med fornybart næringsgrunnlag 

Ressursene i havet har vært grunnlag for bosetning og arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja i tusener av år, og utgjør fortsatt den viktigste bærebjelken for næringslivet i regionen. Kontinentalsokkelen er på aller sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. På havet er det derfor ikke plass til olje og fisk. Ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening gir hver krone i inntekt fra fiskeriene 69 øre til øvrig næringsliv.3 Utenfor Lofoten,Vesterålen og Senja ligger det viktigste gyteområde for verdens siste robuste torskestamme. De sårbare havområdene er derfor viktige for verdens matproduksjon. Hver dag eksporterer norske fiskerier 35 millioner måltider. Det er et viktig bidrag til verdens matproduksjon.4

Reiselivet i regionen har de siste årene opplevd sterk vekst. Flere i næringen frykter reduserte inntekter, og omdømmeproblemer dersom det åpnes for oljeboring i de sårbare havområdene. Hele 92 prosent av reiselivsbedriftene i Lofoten er mot olje- og gassvirksomhet i regionen.

Seismikkskyting fortrenger fiskerinæringen
Seismikk brukes både når man leter etter og produserer olje, og er gjennom petroleumsloven definert som petroleumsvirksomhet. De kraftige lydkanonene man bruker for å kartlegge geologien under havbunnen skremmer fisken, og legger beslag på områder som ellers brukes til fiske. En rapport fra Havforskningsinstituttet viser at fangsten av fisk går ned med mellom 50 og 80 prosent i en radius på 33 km der det skytes seismikk.

Klima
Norges klimagassutslipp øker, og den viktigste drivkraften bak økte utslipp er oljeindustrien. Siden 1990 har oljeindustriens samlede klimagassutslipp nesten doblet seg. I dag står oljeindustrien for en firedel av de norske utslippene. Dette skyldes økt aktivitet på norsk sokkel. Mer aktivitet fra nye områder betyr mer utslipp.

Bred motstand og klare råd
Flere miljøfaglige etater advarer mot oljeboring utenfor i disse havområdene. Flere næringsorganisasjoner går mot oljeboring.
Se hvem som støtter et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja her.