Arbeidsplan 2018/2019

Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2018 til landsmøtet 2019

 

Arbeidsplankomiteen har bestått av Gaute Eiterjord, Maja Bakkehaug og Odd Arne Sandberg

 

Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Landsstyret kan hente inn kompetanse utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen. Arbeidsplanen gjennomføres i den grad økonomien tillater det.

 

 

Bakgrunn

Helt siden oppstarten av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har organisasjonen vært avgjørende for å vise frem både lokal og nasjonal motstand mot åpningen av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for petroleumsaktivitet. Som partipolitisk uavhengig favner Folkeaksjonen bredt, og har støttespillere i alle de politiske partiene. Med flere tusen medlemmer og lokale lag over hele landet er Folkeaksjonen en viktig aktør for å fremme den folkelige motstanden mot å konsekvensutrede disse områdene og en arena som gir mulighet for folk flest til å engasjere seg. 

 

Siden 2009 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at LoVeSe fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet. I 2019 fyller Folkeaksjonen 10 år. Under den rødgrønne regjeringa (2005 til 2013) sørget SV og SP for en avtale med AP. I 2013 inngikk KrF og Venstre en tilsvarende avtale med regjeringspartiene H og FrP. Denne avtale er videreført i regjeringsavtalen for sittende regjeringen bestående av H. Frp og V.

 

Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen i denne saka for dersom de snur er det ikke lenger stortingsflertall for åpning av LoVeSe for oljevirksomhet. Den neste kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja kommer på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Frem mot dette landsmøtet blir det viktig å støtte de kreftene som er enige med oss og påvirke de som er uenige gjennom å synliggjøre den brede folkemotstanden mot oljeboring i LoVeSe.

Det vil også være naturlig å ha god kontakt og godt samarbeid med våre viktigste samarbeidspartnere, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, om noen aktiviteter.

 

Kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 er også en viktig anledning til å sette saken vår på dagsorden, få valgt inn politikere som støtter vårt syn i kommunestyrer og få flere lokale vedtak mot oljeboring.

 

 

Hovedmål

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for varig vern mot oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms II).

 

 

Delmål for landsmøteperioden 2018-2019

 • Flere og mer aktive lokallag
 • Arbeide for å få Arbeiderpartiet til å gå imot konsekvensutredning på landsmøtet 2019
 • Løfte saken i kommune- og fylkestingsvalget og sikre flere vedtak i kommunestyrer og fylkesting for oljefritt LoVeSe
 • Øke medlemstallet og aktivisere flere medlemmer
 • Synliggjøre internasjonalt engasjement for et oljefritt LoVeSe
 • Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt
  LoVeSe, gjennom samarbeid med fagforeninger, fiskeriene og næringsorganisasjoner.
 • Feire 10-årsjubileet til Folkeaksjonen med fokus på et varig oljefritt LoVeSe

 

 

STRATEGI
 

Gjennom å synliggjøre det store lokale, nasjonale og internasjonale engasjementet for et oljefritt LoVeSe, vil Folkeaksjonen arbeide for at det nye stortinget gjør vedtak som gir området varig vern mot petroleumsvirksomhet.

 

Av stortingspartiene sier Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt nei til å åpne LoVeSe for petroleumsaktivitet.

Arbeiderpartiet har fortsatt vedtak om at de ønsker konsekvensutredning, men saken vil bli behandlet igjen på landsmøtet i 2019. I Arbeiderpartiet er det økende motstand mot oljeboring og Folkeaksjonen vil samarbeide med våre støttespillere i AUF og i Arbeiderpartiet for at landsmøtet våren 2019 vedtar ja til oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og nei til konsekvensutredning.

 

En sterk organisasjon er avgjørende for å synliggjøre det nasjonale engasjementet. 

I kommende periode har Folkeaksjonen som mål å etablere flere nye lokallag og øke antall medlemmer. Gjennom lokale og nasjonale markeringer, tilrettelegging for samarbeid og utveksling av informasjon mellom lokallag, kan organisasjonen styrke samhold og slagkraft.

 

Ved eventuelt vedtak om å åpne LoVeSe for petroleumsaktivitet (konsekvensutredning) gir landsmøtet landsstyret fullmakt til å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.

Ved endringer i samarbeidsavtale mellom partiene må arbeidsplanen for landsmøteperioden revurderes. Landsmøtet gir landsstyret mandat til å vurdere hvordan dette eventuelt skal behandles.

 

 

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

 

Med utgangspunkt i hovedmål og delmål skal organisasjonens hovedstrategi være:

 • Å være synlig lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Å støtte opp om arbeidet i lokallagene

For å nå disse målene skal Folkeaksjonen sentralt sørge for følgende:

 

 

Informasjon - media

 • Videreutvikle og styrke aktiviteten på sosiale media som f.eks kampanjer/nyhetsbulletin på Facebook og Instagram
 • Oppdatere, vedlikeholde og videreutvikle nettsiden folkeaksjonen.no og oljefrittfakta.net
 • Synliggjøre og spre forskning og kunnskap om natur og næringsliv LoVeSe
 • Sørge for jevnlig og oppdatert informasjon til lokallag
 • Synliggjøre internasjonalt engasjement for LoVeSe
 • Være tilstede i viktige fiskerihavner under skreifisket og dele ut vimpler

 

 

Politisk aktivitet

 • Holde kontakt med og besøke våre støttepartier på Stortinget og fylkesting.
 • Jobbe for at flere lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet går for oljefritt LoVeSe i forkant av landsmøtet 2019. 
 • Bidra med informasjon og argumentasjon både til de som er enig og uenig med oss.
 • Arrangere stormarkering utenfor Arbeiderpartiets    landsmøte 2019 i samarbeid med fiskeri- og miljøorganisasjoner
 • Løfte saken i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2019, og jobbe for flere lokale vedtak i kommunestyrer mot oljeboring
 • Samarbeide med AUF og våre meningsfeller i Unge Høyre
 • Bidra med informasjon og argumentasjon til de deler av fagbevegelsen som støtter vår sak, og de som er imot.
 • Invitere ungdomspartilederne med på tur til Lofoten/Vesterålen
 • Info-kampanje med korte, forskjellige påstander/argumenter over flere måneder i forkant av APs landsmøte 2019

 

Støtte lokallagene

 • Ha regelmessig kontakt med lokallagene
 • Informere om muligheten til å søke økonomisk støtte til lokal aktivitet
 • Organisere nasjonale fellesmarkeringer som Vardebrenning 11. mars og deltagelse i 1.mai arrangement
 • Sørge for tilstrekkelig materiell i nettbutikk og til lokallag etter behov
 • Oppfordre og bidra med hjelp til lokale arrangement. For eksempel ”Fæst førr fesken”
 • Holde kontinuerlig fokus på verving av nye medlemmer.
 • Oppfordre lokallag til å arrangere jubileumsfeiringer, og bistå dem ved behov
 • Gjennomføre en vervekampanje
 • Lage en ressursbank på nettsida til lokallag med aksjonsideer, plakater, flyers, argumentasjonsark og foredrag
 • Arrangere lokallagssamling med skolering og verksteder februar 2019
 • Utarbeide oppdatert presentasjon om saken til bruk for lokallagene
 • Gi lokallag og aktive medlemmer tilbod om å arrangere homeparty mot oljeboring

 

 

Folkeaksjonens økonomi er svært avhengig av årlig tilskudd fra Miljø- og klimadepartement.

«Dette tilskuddet blir fastsatt blant anna ut fra ei vurdering av organisasjonene sitt aktivitetsnivå, alternativ finansiering samt medlemstall. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene tilfredsstiller kriteriene for å ta imot støtte.» (Sitat fra statsbudsjettet)

Folkeaksjonen har mottatt slik støtte de siste fire årene, og er tildelt 1.8 mill for 2018. Samme beløp som for 2017.

Dette betyr at lokallagenes aktivitet er den viktigste forutsetningen, også økonomisk, for å holde trykket oppe for et oljefritt LoVeSe.

 

Lokallagene har ansvar for følgende:

 • Folkeaksjonens lokallag avholder årsmøter i løpet av januar/februar. Årsmelding sendes Folkeaksjonens leder innen 1. mars 2019
 • Planlegge aktivitet i laget for neste halvår/år (årshjul)
 • Prøve å få til et større arrangement (konsert, folkemøte etc) i løpet av året
 • Arrangere vardebrenning på oppsatt dato
 • Delta i 1.mai-arrangement med banner/plakater
 • Stå på stand i henhold til lokal aktivitetsplan
 • Verve nye medlemmer
 • Kontakte og følge opp sine lokale AP-politikere fram til AP-landsmøtet 2019