Arbeidsplan 2016/2017

Det neste store slaget om LoVeSe stå i forbindelse med Stortingsvalget i 2017. Arbeidet i tiden frem mot dette vil være viktig for framtiden til havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2016 til landsmøtet 2017.

Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Arbeidsplanen gjennomføres i den grad økonomien tillater det og revideres ut fra de midler som skaffes til aksjonen. Landsstyret vil arbeide for at det hentes inn menneskelige ressurser utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen.

Bakgrunn

Helt siden oppstarten av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja slik vi kjenner den i dag, har organisasjonen vært avgjørende for å vise frem både lokal og nasjonal motstand mot åpningen av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for oljeboring. Som partipolitisk uavhengig favner Folkeaksjonen bredt, og har støttespillere i flere politiske fløyer. Med flere tusen medlemmer og lokale lag over hele landet er Folkeaksjonen en viktig aktør for å fremme den folkelige motstanden mot oljeboring i områdene, og en arena som gir mulighet for folk flest til å engasjere seg. Siden 2005 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at områdene fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet.

Høsten 2013 inngikk regjeringen en samarbeidsavtale med sentrumspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre som sikret et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja frem til 2017. I 2017 vil området ha vært stengt for petroleumsvirksomhet i fire sammenhengende stortingsperioder. Samtlige av partiene på stortinget har bidratt til dette gjennom regjeringserklæringer eller samarbeidsavtaler.
Det neste store slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja ligger an til å finne sted i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Frem mot stortingsvalget blir det viktig å støtte partier som er enige med oss og påvirke de som er uenige gjennom å synliggjøre den brede folkemotstanden mot oljeboring i LoVeSe.

MÅL

Hovedmål:

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for etableringen av varige petroleumsfrie områder for Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms II).

Delmål for landsmøteperioden 2016 – 2017.

 1. Sterkere lokallag og økt lokal aktivitet over hele landet
 2. Et fortsatt folkeflertall mot oljeboring i LoVeSe
 3. Få Arbeiderpartiet til å gå imot konsekvensutredning
 4. Sikre nei til oljeboring i LoVeSe uansett stortingsflertall
 5. Øke medlemstallet i Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe
 6. Synliggjøre internasjonalt engasjement for et oljefritt LoVeSe gjennom internasjonal underskriftskampanje på nett
 7. Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt LoVeSe

STRATEGI

Resultatet av stortingsvalget i 2017 vil være avgjørende for om Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) holdes fortsatt stengt for petroleumsvirksomhet. Folkeaksjonen vil arbeide for at det nye stortinget har et flertall av representanter som er for et oljefritt LoVeSe. Gjennom å synliggjøre det store lokale, nasjonale og internasjonale engasjementet vil vi påvirke politikerne til å gå på valg for et oljefritt LoVeSe.


Av stortingspartiene er både Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne på vår side. Arbeiderpartiet har i dag vedtak om at de ønsker konsekvensutredning av området, men saken vil bli behandlet igjen på landsmøtet i 2017. På arbeiderpartiets landsmøte i 2013 stemte 100 delegater mot oljeboring i LoVeSe. I Arbeiderpartiet er det en økende motstand mot oljeboring og Folkeaksjonen vil samarbeide tett med våre støttespillere i AUF og Arbeiderpartiet for at landsmøtet våren 2017 vedtar nei til konsekvensutredning. Når partiene har vedtatt sine stortingsprogrammer vil Folkeaksjonen lage en nasjonal valgkampanje som synliggjør hvilke partier som støtter et oljefritt LoVeSe.


En sterk organisasjon er avgjørende for å synliggjøre det nasjonale engasjementet. Folkeaksjonen har per 01.01.2016 3775 medlemmer og 12 lokallag rundt om i landet. I kommende periode skal Folkeaksjonen etablere flere nye lokallag og øke medlemsmassen. Gjennom nasjonale markeringer, argumentasjons- og pressetrening, tilrettelegging for samarbeid og utveksling av informasjon mellom lokallag vil organisasjonen styrke samholdet og slagkraften til organisasjonen.
 

Våren 2017 vil Folkeaksjonen lansere en internasjonal underskriftskampanje gjennom en egen kampanjenettside for å synliggjøre det brede engasjementet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Kampanjenettsiden skal brukes til flere kampanjer på nett frem mot stortingsvalget 2017 og vil være det viktigste bidraget til å spre informasjon til så mange som mulig.  

Som del av valgkampanjen vil vi sommeren 2017 arrangere debattmøter i de store byene, lage nasjonale markeringer, stå på stand over hele landet og arrangere en større folkefest i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ved eventuelt regjeringsskifte eller endret samarbeidsavtale mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre før høsten 2017, må arbeidsplanen for landsmøteperioden 2016-2017 revurderes. Landsmøtet gir landsstyret mandat til å vurdere hvordan dette eventuelt behandles.

FOLKEAKSJONEN SKAL

Sommer 2016

 • Lage vervestrategi for hele organisasjonen
 • Delta med eget opplegg på utvalgte arrangementer i populære fiskevær, på festivaler og lignende gjennom sommeren i samarbeid med Natur og Ungdom
  • Lage «sommerpakke» til lokallag som ønsker å delta på arrangementer
 • Besøke sommerleirene til ungdomspartiene med egen stand og fokus på verving
 • Lage oversikt over støttespillere av et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Høst 2016

 • Sørge for et nasjonalt engasjement og samarbeid gjennom å
  • Holde oppstartsmøter hvor det tidligere har vært lokallag eller er nye aktive personer[1]
  • Styrke samhandlingen mellom lokallag gjennom felles nasjonale markeringer
  • Sørge for god informasjonsflyt mellom lokallagene via gruppe på sosiale medier og oppdateringer på folkeaksjonen.no
 • Møte utvalgte stortingspolitikere
 • Møte Arbeiderpartirepresentanter der vi har lokallag
 • Møte lokale Arbeiderpartirepresentanter i LoVeSe
 • Invitere seg på besøk til kommunestyrene i LoVeSe for å presentere argumentene mot oljeboring
  • Dra på besøk sammen med lokalt næringsliv fra lokalområdet
 • Forberede valgkampanje hvor enkeltpersoner kan sende innspill til sine lokale lag, og nasjonale politikere
 • Trykke revidert utgave av kokeboka «Se torsken»
 • Forberede interaktiv kampanjenettsider

Vinter/vår 2017

 • Møte med delegasjonene som skal til Arbeiderpartiets landsmøter i samarbeid med AUF og våre støttespillere
 • Arrangere fisketur for partiledere som ønsker et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Undersøke muligheten for å invitere Arbeiderpartiets leder på tur i LoVeSe i samarbeid med våre støttespillere
 • Arrangere nasjonal vardebrenningsdag lørdag 11.mars med markeringer over hele landet og utvalgte steder internasjonalt i samarbeid med støttespillere
 • Arrangere Folkefest på Youngstorget under Arbeiderpartiets landsmøte i april i samarbeid med Natur og Ungdom
 • Arrangere lokallagsamling med
  • Medie- og argumentasjonstrening for eksisterende og nye lokallag
  • Nasjonale aksjonspakker til bruk frem mot stortingsvalget
  • Oppdatere vervestrategien for Folkeaksjonen
 • Lansere nasjonal valgkampanje
 • Besøke landsmøter til våre politiske støttespillere
 • Lansere internasjonal underskriftskampanje på egen kampanjenettside

Sommer 2017 – før valgdagen

 • Arrangere Folkefest for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i området i samarbeid med Natur og Ungdom m. fler
 • Arrangere debattmøter i byer over hele landet
 • Gjennomføre nasjonale markeringer

Høsten 2017 – etter valgdagen

 • Sørge for at evt. regjeringserklæring eller samarbeidsavtale inneholder gode formuleringer som fastslår vern av Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Sende brev til de nye stortingsrepresentantene
 • Samle organisasjonen til landsmøte så snart resultatet av valget er klart

Kontinuerlig

Sterkere lokallag og økt lokal aktivitet

 • Ha regelmessig kontakt med lokallag for å følge opp og bistå etter behov
 • Arrangere nasjonale fellesmarkeringer for alle lokallag
 • Legge til rette for samarbeid og utveksling av informasjon mellom lokallag
 • Informere lokallag om muligheten til å søke økonomisk støtte til lokal aktivitet, og synliggjøre hva utdelte midler har blitt brukt til
 • Lage aktivitetspakker for nasjonale markeringer eller aksjoner med presse-tips, rutiner for innhenting av tilltaelser og mobiliserings-materiell

Påvirke Arbeiderpartiet

 • Arbeide tett mot utvalgte fylkeslag
 • Tett samarbeid med AUF
 • Invitere til samarbeid med kommuneparti og fylkeslag i arbeiderpartiet som har vedtatt oljefritt LoVeSe e.l
 • Bidra med argumentasjon til Arbeiderpartiet, med spesielt fokus på verdiskapning og alternative arbeidsplasser

Kampanjenettside med internasjonal underskriftskampanje

 • Lage kort kampanjefilm fra Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Lage politisk kampanje rettet mot stortingsvalget
 • Spre internasjonal underskriftskampanje så bredt og til så mange som mulig

Synliggjøre bred støtte

 • Styrke samarbeidet med aktører som er enige med Folkeaksjonen
 • Ta kontakt med støttespillere i næringslivet for å synliggjøre bredden
 • Søke støtte blant kreative miljøer til utforming av kampanjer o.l
 • Undersøke muligheten for støttespillere til å be ungdomspartilederne på tur til LoVeSe
 • Ta, og holde, kontakt med deler av fagbevegelsen som støtter folkeaksjonens formål
 • Søke kontakt med og gi informasjon til deler av fagbevegelsen (LO) som i utgangspunktet 
ikke er enige med folkeaksjonen 

 • Arbeide for å fremme forslag i tråd med folkeaksjonens formål, til LO-kongressen 


Politisk

 • Følge utviklingen med etablering av oljevern/miljøbase i Lofoten/Vesterålen

Informasjonsarbeid

 • Sørge for jevnlig og oppdatert informasjon til lokallag og aktive personer
 • Drive et offensivt og bredt mediearbeid
 • Videreutvikle og styrke aktiviteten på sosiale medier
 • Synliggjøre og spre forskningsresultater og kunnskap som støtter oljefritt LoVeSe
 • Nyhetsbrev på e-post til medlemmer hver måned
 • 1 utsending per post til alle medlemmer
 • Oppdatere, vedlikeholde og videreutvikle nettsiden folkeaksjonen.no

Økonomi

 • Sørge for en robust og forutsigbar økonomi
 • Søke midler til konkrete prosjekter

Kampanjer

 • Lage nasjonale vervekampanjer

Materiell

 • Produsere materiell til valgkampkampanje
 • Trykke opp materiell etter behov

 

 

[1] Bergen, Ås, Stavanger, Mo i Rana

Lik oss på Facebook: