Arbeidsplan 2018

Arbeidsplanen gjelder fra landsmøtet 2017 til landsmøtet 2018

Forslag til arbeidsplan fra arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ole Kristian Lundberg/Harstad lokallag, Daniel Weiss og Wenche Cumming.

Landsstyret har ansvar for å lede gjennomføringen av planen. Landsstyret kan hente inn kompetanse utenfra som kan bidra til gjennomføring av planen. Arbeidsplanen gjennomføres i den grad økonomien tillater det.

Bakgrunn
Helt siden oppstarten av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har organisasjonen vært avgjørende for å vise frem både lokal og nasjonal motstand mot åpningen av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for petroleumsaktivitet. Som partipolitisk uavhengig favner Folkeaksjonen bredt, og har støttespillere i alle de politiske partiene. Med flere tusen medlemmer og lokale lag over hele landet er Folkeaksjonen en viktig aktør for å fremme den folkelige motstanden mot å konsekvensutrede disse områdene og en arena som gir mulighet for folk flest til å engasjere seg. 

Siden 2005 har Folkeaksjonen og våre støttespillere sørget for at LoVeSe fremdeles er stengt for petroleumsvirksomhet.

Under den rødgrønne regjeringa (2005 til 2013) sørget SV og SP for en avtale med AP. I 2013 inngikk KrF og Venstre en tilsvarende avtale med regjeringspartiene H og FrP.


Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen i denne saka, og den neste kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja kan komme på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Frem mot dette landsmøtet blir det viktig å støtte de kreftene som er enige med oss og påvirke de som er uenige gjennom å synliggjøre den brede folkemotstanden mot oljeboring i LoVeSe.

Det vil også være naturlig å ha god kontakt og godt samarbeid med våre viktigste samarbeidspartene, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, om noen aktiviteter.

Hovedmål
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja skal arbeide for etablering av varige petroleumsfrie områder for Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII, Troms II).

Delmål for landsmøteperioden 2017 – 2018

 1. Flere lokallag og aktive lokallag. Strukturert samarbeid
 2. Et fortsatt økende folkeflertall mot oljeboring i LoVeSe
 3. Arbeide for å få Arbeiderpartiet til å gå imot konsekvensutredning på neste landsmøte
 4. Sikre nei til oljeboring i LoVeSe uansett stortingsflertall
 5. Øke medlemstallet i Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe
 6. Synliggjøre internasjonalt engasjement for et oljefritt LoVeSe
 7. Styrke og synliggjøre bredden i engasjementet for et oljefritt LoVeSe

 

STRATEGI

Gjennom å synliggjøre det store lokale, nasjonale og internasjonale engasjementet for et oljefritt LoVeSe, vil Folkeaksjonen arbeide for at det nye stortinget gjør vedtak som gir området varig vern mot petroleumsvirksomhet.


Av stortingspartiene sier Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt nei til å åpne LoVeSe for petroleumsaktivitet.

Arbeiderpartiet har fortsatt vedtak om at de ønsker konsekvensutredning, men saken kan bli behandlet igjen på landsmøtet i 2019. I Arbeiderpartiet er det økende motstand mot oljeboring og Folkeaksjonen vil samarbeide med våre støttespillere i AUF og i Arbeiderpartiet for at landsmøtet våren 2019 vedtar nei til konsekvensutredning.


En sterk organisasjon er avgjørende for å synliggjøre det nasjonale engasjementet. Folkeaksjonen har per 1.oktober 4750 medlemmer og 14 lokallag rundt om i landet.

I kommende periode har Folkeaksjonen som mål å etablere flere nye lokallag og øke antall medlemmer. Gjennom lokale og nasjonale markeringer, tilrettelegging for samarbeid og utveksling av informasjon mellom lokallag, kan organisasjonen styrke samhold og slagkraft.
 

Ved eventuelt vedtak om å åpne LoVeSe for petroleumsaktivitet (konsekvensutredning) gir landsmøtet landsstyret fullmakt til å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.

Ved endringer i samarbeidsavtale mellom partiene må arbeidsplanen for landsmøteperioden revurderes. Landsmøtet gir landsstyret mandat til å vurdere hvordan dette eventuelt skal behandles.
 

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

Med utgangspunkt i hovedmål og delmål skal organisasjonens hovedstrategi være:

Å være synlig lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Å støtte opp om arbeidet i lokallagene

For å nå disse målene skal Folkeaksjonen sentralt sørge for følgende:

Informasjon - media

 • Drive et offensivt og bredt mediearbeid
 • Videreutvikle og styrke aktiviteten på sosiale media som f.eks kampanjer/nyhetsbulletin på Facebook og Instagram
 • Oppdatere, vedlikeholde og videreutvikle nettsiden folkeaksjonen.no
 • Synliggjøre og spre forskning og kunnskap som støtter et oljefritt LoVeSe
 • Sørge for jevnlig og oppdatert informasjon til lokallag
 • Synliggjøre internasjonalt engasjement for LoVeSe

Politisk aktivitet

 • Holde kontakt med og besøke våre støttepartier på Stortinget.
 • Ha spesielt fokus på Arbeiderpartiet. Bidra med informasjon og argumentasjon både til de som er enig og uenig med oss.
 • Samarbeid med AUF      
 • Bidra med informasjon og argumentasjon til de deler av fagbevegelsen som støtter vår sak, og de som er imot.

Støtte lokallagene

 • Ha regelmessig kontakt med lokallagene
 • Informere om muligheten til å søke økonomisk støtte til lokal aktivitet
 • Organisere nasjonale fellesmarkeringer som Vardebrenning og deltagelse i 1.mai arrangement
 • Sørge for tilstrekkelig materiell i nettbutikk og til lokallag etter behov
 • Lage flyers og plakater som lokallagene kan laste ned fra Folkeaksjonens hjemmeside
 • Oppfordre og bidra med hjelp til lokale arrangement
 • Bygge opp en kunnskapsbase på nettsida om f.eks Folkeaksjonens historie, mål, virkeområde, konsekvensutredning, seismikk, forurensing og argumenter for våre synspunkter.
 • Holde kontinuerlig fokus på verving av nye medlemmer

Folkeaksjonens økonomi er svært avhengig av årlig tilskudd fra Miljø- og klimadepartement.

«Dette tilskuddet blir fastsatt blant anna ut fra ei vurdering av organisasjonene sitt aktivitetsnivå, alternativ finansiering samt medlemstall. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene tilfredsstiller kriteriene for å ta imot støtte.» (Sitat fra statsbudsjettet)

Folkeaksjonen har mottatt slik støtte de siste fire årene, og er tildelt 1.8 mill for 2018. Samme beløp som for 2017.

Dette betyr at lokallagenes aktivitet er den viktigste forutsetningen, også økonomisk, for å holde trykket oppe for et oljefritt LoVeSe.

Lokallagene har ansvar for følgende:

 • Folkeaksjonens lokallag avholder årsmøter i løpet av januar/februar. Årsmelding sendes Folkeaksjonens leder innen 1. mars 2018
 • Planlegge aktivitet i laget for neste halvår/år (årshjul)
 • Prøve å få til et større arrangement (konsert, folkemøte etc) i løpet av året
 • Arrangere vardebrenning på oppsatt dato
 • Delta i 1.mai-arrangement med banner/plakater
 • Stå på stand i henhold til lokal aktivitetsplan
 • Verve nye medlemmer